Aktuality

Pre­mi­é­ra pohád­ky Aby se děti divily

10. 9. 2020

Alois Mikul­ka, zná­mý brněn­ský malíř, sochař a spi­so­va­tel, bývá ozna­čo­ván za žijí­cí­ho kla­si­ka čes­ké pohád­ky. Napsal a nakres­lil řadu ori­gi­nál­ních kní­žek pro děti nej­růz­něj­ší­ho věku, kte­ré vzbu­di­ly nad­še­né reak­ce malých, ale také odrost­lej­ších čte­ná­řů. Popr­vé v sobo­tu 19. září od 10 hodin uve­de­me před­sta­ve­ní Aby se děti divi­ly inspi­ro­va­né prá­vě Mikul­ko­vý­mi tex­ty a obráz­ky.
Dílo Aloi­se Mikul­ky při­ná­ší hod­ně rados­ti a fan­ta­zie a je psá­no tak, aby se děti oprav­du divi­ly. A tak se může­te v této hře setkat s vyná­lez­cem dět­ských snů a jeho pomoc­ní­ky, zažít spo­leč­nou komu­ni­ka­ci hla­sem a pohy­bem, mlu­ve­nou i zna­ko­vou řečí – v prů­bě­hu insce­na­ce si děti mohou nená­sil­nou hra­vou for­mou osvo­jit i základ­ní zna­ky jazy­ka nesly­ší­cích.
V novin­ce na našem reper­toá­ru Aby se děti divi­ly se v režii Zoji Miko­to­vé před­sta­ví Vero­ni­ka Slá­mo­vá a Miroslav Sýko­ra, kte­ré­ho už divá­ci zna­jí z před­sta­ve­ní Srn­ky, Re:kabaret Re:vue či Re-kaba­ret Re:publika.

„Tex­ty i obráz­ky pana Aloi­se Mikul­ky jsou pro mne vel­kou inspi­ra­cí. Jeho svět má v sobě tako­vou zvlášt­ní divo­kost a zlo­bi­vost, záro­veň také něhu a radost. Je blíz­ký dětem, dospě­lí se v něm také neztra­tí. V naší insce­na­ci se mlu­ví nejen hla­sem, ale celým jevišt­ním děním, ges­ty i zna­ko­vým jazy­kem. Poro­zu­mět může kaž­dý a snad se i něco nau­čit. Lidé mají dar komu­ni­ka­ce, kte­rá může pro­bí­hat na mno­ha úrov­ních. Je dob­ré si to občas při­po­me­nout,“ říká reži­sér­ka insce­na­ce Zoja Miko­to­vá.

Aby se děti divi­ly
Autor: Alois Mikul­ka
Režie: Zoja Miko­to­vá
Hra­jí: Vero­ni­ka Slá­mo­vá, Miroslav Sýko­ra
Hud­ba: Petr Gra­ham, Zde­něk Kluka

Pre­mi­é­ra: 19. 9. 2020 v 10:00
Reprí­zy: 25. 10. v 10:00, 14. 11. v 10:00