Aktuality

RE:KABARET RE:START ONLINE

11. 12. 2020

Milí divá­ci,

i v letoš­ním roce nepři­jde­te o tolik oblí­be­ný Re:kabaret! Roz­hod­li jsme se, že pre­mi­é­ru nové­ho dílu s pří­znač­ným názvem Re:kabaret Re:start odvy­sí­lá­me 17. pro­sin­ce od 19 hodin onli­ne!

Před­sta­ve­ní bude mož­né sle­do­vat na Tele­vi­zi Naži­vo a Face­boo­ku a You­Tu­be kaná­lu divadla. 

Na před­sta­ve­ní je mož­né zakou­pit dob­ro­vol­nou vstu­pen­ku. Divá­ci, kte­ří si dob­ro­vol­nou vstu­pen­ku zakou­pí, obdr­ží po vysí­lá­ní jedi­neč­ný dár­ko­vý pou­kaz v hod­no­tě 200 Kč a odkaz na zhléd­nu­tí zázna­mu před­sta­ve­ní do 31. 1. 2021.

Chtě­li bys­te být sou­čás­tí stre­a­mu? Pokud ano, pošle­te nám vaši fot­ku obli­če­je v dob­ré kva­li­tě na e‑mail [email protected], my si ji vytisk­ne­me a umís­tí­me do hle­diš­tě! Při vysí­lá­ní se může­te zku­sit v hle­diš­ti najít.
Těší­me se na vás!