Aktuality

PROSLOV 30. 9. PŘELOŽEN NA 8. 2. 2023

30. 9. 2022

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní Pro­slov dne 30. 9. 2022 bude z pro­voz­ních důvo­dů zru­še­no. Náhrad­ní ter­mín před­sta­ve­ní je 8. 2. 2023, vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti. Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, může­te si vybrat někte­rý z dal­ších ter­mí­nů 27. 10. 2022, 15. 12. 2022 nebo jiné před­sta­ve­ní z pro­gra­mu naše­ho divadla.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstu­pen­ky. Bez původ­ních vstu­pe­nek není refun­da­ce možná.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla — [email protected]. Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla — [email protected].

Omlou­vá­me se za komplikace.

Diva­dlo Bol­ka Polívky