Aktuality

Zapo­ji­li jsme se do pro­gra­mu Klu­bu mla­dých divá­ků Brno

24. 1. 2020

Klu­bu mla­dých divá­ků Brno bude­te mít mož­nost zhléd­nout něko­lik insce­na­cí z vlast­ní pro­duk­ce diva­dla: herec­ký kon­cert Chan­tal Poulla­in a Mar­ti­na Krause Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech, bláz­ni­vou kome­dii Srn­ky a one-man-show Pozemšťan. A také širo­kou nabíd­ku pozo­ru­hod­ných her hos­tu­jí­cích čes­kých diva­del, jaký­mi jsou tře­ba praž­ské Diva­dlo Na zábrad­lí a La Fab­ri­ka nebo ost­rav­ské Diva­dlo Pet­ra Bez­ru­če.
Více infor­ma­cí a jak si poří­dit člen­skou kar­tič­ku najde­te na: https://kmd-brno.cz/.

Těší­me se na vás!