Aktuality

PREMIÉRA DADA REVUE

19. 1. 2023

Oso­bi­té­ho per­for­me­ra Pavo­la Seri­še pub­li­kum Diva­dla Bol­ka Polív­ky dob­ře zná z Pozemš­ťa­na, oblí­be­né­ho Re:kabaretu a dal­ších výteč­ných diva­del­ních poči­nů. Jeho nej­no­věj­ší autor­ská insce­na­ce v režii Dali­bo­ra Buše DADA Revue, balan­cu­jí­cí na hra­ni­ci diva­dla a stand-up come­dy, má pre­mi­é­ru v sobo­tu 21. led­na. Reprí­zy násle­du­jí 22. led­na a 25. úno­ra.

Diva­dlo, stand-up, pan­to­mi­ma, tanec…. Pavol Seriš ten­to­krát stvo­řil bláz­ni­vou kome­di­ál­ní koláž tak, aby bavi­la nejen jeho, ale pře­de­vším divá­ky. Ve své DADA Revue se nej­čas­tě­ji inspi­ro­val v situ­a­cích kaž­do­den­ní­ho živo­ta, kte­ré ser­ví­ru­je s leh­kos­tí a ve zbě­si­lém tem­pu. Vše doká­že až s dadais­tic­kou hra­vos­tí pře­tvo­řit v kre­a­tiv­ní koktejl ske­čů a impro­vi­za­ce zpra­vi­dla kon­čí­cí očist­ným smíchem.

„Napsal jsem DADA Revue jako jed­nu vel­kou diva­del­ní koláž, kte­rá nemá jed­not­ný pří­běh a jed­no­tí­cí cha­rak­ter. Vychá­zí z hra­vos­ti, spon­tán­nos­ti a stří­da­ní cha­rak­te­rů, žánrů i vyja­d­řo­va­cích pro­střed­ků. Jsem rád, že toto dílo může vznik­nout v Diva­dle Bol­ka Polív­ky a že mám v týmu Dali­bo­ra Buše, Maťa Ran­dá­ra a scé­no­gra­f­ku Bety Kirá­ly­o­vou. Ta vymys­le­la jed­no­du­chou, ale vel­mi nápa­di­tou scé­nu. Mys­lím, že to bude můj nej­vý­tvar­něj­ší kus. Chci, aby DADA Revue byla dyna­mic­ká hra, kte­rá divá­ky nabi­je chu­tí do živo­ta…,“ říká Pavol Seriš.

Dra­ma­tik a herec Pavol Seriš, rodák z Tren­čí­na, vystu­do­val ang­lič­ti­nu a norš­ti­nu na Masa­ry­ko­vě uni­ver­zi­tě, násled­ně absol­vo­val Ate­li­ér klaun­ské scé­nic­ké a fil­mo­vé tvor­by na Janáč­ko­vě aka­de­mii múzic­kých umě­ní v Brně. Na JAMU poté úspěš­ně dokon­čil i dok­tor­ské stu­di­um a v sou­čas­nos­ti zde půso­bí jako peda­gog. Ve své tvor­bě se věnu­je pře­váž­ně autor­ské­mu diva­dlu jed­no­ho her­ce, jeho dílem jsou monod­ra­ma­ta: Chu­ti­lo vám, páni?, Zo ZOO, Autor, Pri kase, Sam­ko Tále a Pozemšťan. Za svo­ji tvor­bu zís­kal Pavol Seriš mno­há oce­ně­ní, např. Cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon na fes­ti­va­le FITUA 2015 v maroc­kém Aga­di­re, hlav­ní cenu na Euro­pe­an Young The­a­t­re 2015 v ital­ském Spo­le­te či Cenu pub­li­ka na fes­ti­va­lu Mono­ma­f­fia 2016 v eston­ském Pärnu.