Aktuality

PŘEDPRODEJ NA ÚNOR

24. 11. 2022

Milé divač­ky, milí diváci,
asi nám dáte za prav­du, že únor je pro návště­vu diva­dla jako stvo­ře­ný. Do jara dale­ko, dny se sice zvol­na pro­dlu­žu­jí, ale veče­ry jsou stá­le ješ­tě dlou­hé a chlad­né… Nevá­hej­te a už nyní si vyber­te někte­rý z titu­lů úno­ro­vé­ho pro­gra­mu Diva­dla Bol­ka Polív­ky, ať se spo­leč­ně máme na co těšit! Rov­nou vám nabí­zí­me něko­lik tipů.

Hned ve stře­du 1. úno­ra se může­te poba­vit u Com­me­die dell´arte. Pove­de­ná insce­na­ce vznik­la v prů­bě­hu léta roku 1995, kdy se her­ci ze dvou spřá­te­le­ných brněn­ských diva­del (HaDi­va­dla a Diva­dla Husa na pro­váz­ku) spo­ji­li se svým spo­lu­žá­kem z JAMU – reži­sé­rem Zdeň­kem Duš­kem, aby při­pra­vi­li vlast­ní zábav­né před­sta­ve­ní. Postu­pem času se tato kome­die sta­la tak slav­nou, tak slav­nou, že se hra­je po celé repub­li­ce dodnes. V roz­ver­ném pří­bě­hu účin­ku­jí Marek Daniel, Pavel Liš­ka, Tati­a­na Dyko­vá, Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Roman Slo­vák a Saša Stankov.

Vese­lo bude také 3. úno­ra, kdy popr­vé uve­de­me fran­couz­skou kome­dii Tři­náct u sto­lu v hlav­ních rolích se Simo­nou Sta­šo­vou a Mirosla­vem Etzle­rem. Vše se točí kolem slav­nost­ní veče­ře, kte­rou ve svém domě chys­ta­jí man­že­lé Made­lei­ne a Anto­i­ne Villar­die­ro­vi. Made­lei­ne je pověr­či­vá a zou­fa­le se sna­ží zabrá­nit hro­zí­cí­mu počtu tři­nác­ti hos­tů u sto­lu. Pokaž­dé když se zdá, že je zase­da­cí pořá­dek koneč­ně vyře­šen k její spo­ko­je­nos­ti, nasta­nou komic­ké situ­a­ce vyplý­va­jí­cí ze vzta­hů mezi pozva­ný­mi hosty.

Tře­tí prst na levé ruce – neo­by­čej­ný pří­běh oby­čej­né irské rodi­ny při­blí­ží 11. úno­ra dvě sest­ry v podá­ní Ivy Pazder­ko­vé a Mar­ti­ny Ran­do­vé. Dří­ve si býva­ly vel­mi blíz­ké, ale dnes už se téměř neví­da­jí. Dohro­ma­dy je sve­de až neče­ka­ná udá­lost. S not­nou dáv­kou odva­hy, lás­ky i své­ráz­né­ho humo­ru se ve vzpo­mín­kách vydá­va­jí do dob své­ho dět­ství a dospí­vá­ní, aby si k sobě zno­vu našly ces­tu. Tře­tí prst na levé ruce je hra o blíz­kos­ti, bez­pod­mí­neč­né lás­ce, tan­ci a nadě­ji na odpuštění.

19. úno­ra se v Diva­dle Bol­ka Polív­ky popr­vé ode­hra­jí Psy­cho­hrát­ky. Novin­ka z díl­ny Holu­bi­ce Agen­cy s Evou a Karo­lí­nou Holu­bo­vý­mi, Matě­jem Papr­či­a­kem a psy­cho­lo­gem Jiřím Valáš­kem je jedi­neč­nou pří­le­ži­tos­tí dozvě­dět se lec­cos zají­ma­vé­ho a uži­teč­né­ho o dušev­ním zdra­ví zábav­nou a inter­ak­tiv­ní formou.

Nao­pak napo­sle­dy bude 26. úno­ra k vidě­ní divác­ký hit Srn­ky – „Pří­běhy o nešťast­ných debi­lech“. Srn­ky vyprá­vě­jí o out­si­de­rech s kuri­óz­ní­mi osu­dy: diri­gent, kte­rý tou­ží vystu­po­vat v Japon­sku a na Praž­ském jaru; myko­log, kte­rý ze stra­chu z vlast­ní výš­ky cho­dí neu­stá­le ohnu­tý; vyná­lez­ce, kte­rý má na kon­tě řadu odmít­nu­tých vyná­le­zů, či úřed­ník, kte­rý vždy po orgas­mu plá­če, pro­to­že si mys­lí, že to je napo­sle­dy. A samo­zřej­mě nechy­bí ani jejich ženy, milen­ky, „zau­čo­va­tel­ky“. Ces­ty všech se jed­né noci neče­ka­ně spo­jí a jejich pří­běhy rozuz­lí až díky srn­kám, kte­ré se obje­ví, Bůh ví odkud… V hlav­ních rolích: Josef Polá­šek, Roman Blu­maier / Michal Dalec­ký, Pavel Šim­čík / Michal Maléř, Miroslav Sýko­ra, Ire­na Kris­te­ko­vá ad.

Těší­me se na vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky