Aktuality

PŘEDPRODEJ NA ŘÍJEN ZAHÁJEN

20. 7. 2023

Milé divač­ky, milí diváci,
rádi bychom vám při­po­mně­li, že inten­ziv­ní diva­del­ní zážit­ky v podá­ní hvězd­ných her­ců a here­ček jsou v amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře v Brně dostup­né až do 31. čer­ven­ce, kdy kon­čí 8. roč­ník Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky. A nemé­ně ruš­no bude také v násle­du­jí­cí sezo­ně “pod stře­chou“ – na naší domov­ské scé­ně na Jakub­ském náměs­tí. Před­pro­dej vstu­pe­nek na říjen byl dnes spuštěn!

Jako vždy při­dá­vá­me pár tipů z programu:

Hned začát­kem měsí­ce, v sobo­tu 7. říj­na, bude ten správ­ný čas na Psy­cho­hrát­ky. Novin­ka z díl­ny Holu­bi­ce Agen­cy s Evou a Karo­lí­nou Holu­bo­vý­mi, Matě­jem Papr­či­a­kem a psy­cho­lo­gem Jiřím Valáš­kem je jedi­neč­nou pří­le­ži­tos­tí dozvě­dět se lec­cos zají­ma­vé­ho a uži­teč­né­ho o dušev­ním zdra­ví zábav­nou a inter­ak­tiv­ní for­mou. Kaž­dé před­sta­ve­ní je uni­kát­ní bese­dou na dané téma, kte­ré dotvá­ří­te vy, diváci.

Čer­ná kome­die Kati dosta­ne na Jakub­ském náměs­tí pro­stor hned tři­krát, a to od 9. do 11. říj­na. Oce­ňo­va­ná hra Mar­ti­na McDo­nagha se ode­hrá­vá v roce 1965, kdy byl ve Vel­ké Bri­tá­nii zru­šen trest smr­ti, a kati při­šli o prá­ci. Pod­le slov reži­sé­ra Ondře­je Soko­la jsou Kati sko­ro až thrille­rem, kte­rý je ovšem záro­veň, mož­ná para­dox­ně, vel­mi vtip­ný. Hra­jí: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Bolek Polív­ka a další.

Tři stár­nou­cí kama­rá­di na úpa­tí hory a dvou­den­ní túra před nimi. Cíl je jas­ný: pře­ko­nat kri­zi střed­ní­ho věku. Vejšlap – kome­di­ál­ní osla­va přá­tel­ství, pří­ro­dy a živo­ta z reper­toá­ru Diva­dla Ungelt je na pro­gra­mu 15. říj­na. V hlav­ních rolích Petr Stach, Mar­tin Písa­řík a Jan Holík.

Kon­cert­ní reci­tál zná­mé­ho her­ce a muzi­kan­ta Jana Buda­ře roze­z­ní Diva­dlo Bol­ka Polív­ky 20. říj­na. Jan Budař je auto­rem mno­ha pís­ní, kte­ré vyšly na čtyřech albech. V sou­čas­né době kon­cer­tu­je sólo­vě − pou­ze s kla­ví­rem, díky tomu ješ­tě lépe vyzní hloub­ka a spe­ci­fic­ký humor jeho šan­so­nů. Sou­čás­tí kon­cer­tu jsou ori­gi­nál­ní fil­mo­vé pro­jek­ce i mož­nost polo­žit Janu Buda­řo­vi jakou­ko­liv otázku.

Per­for­mer­ky Rozá­lie Havel­ko­vá a Anež­ka Hes­so­vá toho mají hod­ně spo­leč­né­ho. Obě hra­jí na akor­de­on a obě pro­ži­ly část svých živo­tů v cir­ku­se. Vytvo­ři­ly spo­lu autor­ské před­sta­ve­ní Roz­la­dě­né drž­ky, kte­ré vyprá­ví pří­běh o odcho­du k cir­ku­su, o odváž­ném vykro­če­ní do nezná­ma a tou­ze spl­nit si svůj sen. Hud­ba, zpěv, tanec, klau­ne­rie, non­ver­bál­ní diva­dlo obo­ha­ce­né o poe­ti­ku nové­ho cir­ku­su v Brně 22. říj­na!

Před­stav­te si, že se v naší sou­čas­nos­ti pro­bu­dí v ber­lín­ském par­ku Adolf Hit­ler. Pocho­pi­tel­ně za vel­ké­ho zájmu všech kolemjdou­cích. Jak na něj budou lidé rea­go­vat? A jak bude rea­go­vat na náš sou­čas­ný svět on? Jak se zacho­va­jí média? Dozví­te se 25. říj­na na před­sta­ve­ní Už je tady zas! z reper­toá­ru Diva­dla Na Jezerce.

Říj­no­vý pro­gram 31. 10. ukon­čí Pstru­zi. Ital­skou kome­dii o oba­vách, kte­rým lze čelit jen s humo­rem, při­ve­ze Diva­dlo Ungelt. Dopis koneč­ně nale­zl své­ho adre­sá­ta. Změ­nil život auto­me­cha­ni­ko­vi, jeho ženě i děl­ní­ko­vi z míst­ní továr­ny v podá­ní Jaro­mí­ra Dula­vy, Ale­ny Mihu­lo­vé a Pav­la Lišky.

Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te na webu diva­dla.

Těší­me se na Vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky