Aktuality

PŘEDPRODEJ NA PROSINEC

21. 9. 2022

Uvol­ňu­je­me do pro­de­je pro­sin­co­vá před­sta­ve­ní! Před­pro­dej vstu­pe­nek na pro­si­nec byl dnes zahá­jen. Rádi bys­te vyra­zi­li k nám do diva­dla a zajis­ti­li si nej­lep­ší mís­ta v hle­diš­ti? Tak nevá­hej­te a vyber­te si před­sta­ve­ní z naše­ho programu!

Význam­né 40. výro­čí na scé­ně kon­cer­tem osla­ví pís­nič­kář Karel Plí­hal, kte­rý pro­lo­ží bás­nič­ka­mi a kyta­ro­vým dopro­vo­dem Pet­ra Fia­ly (3. 12.). Hudeb­ní roz­ma­ni­tost u nás roze­hra­je Cim­bal Clas­sic — Kate­ři­na a Dali­bor Štrun­co­vi tra­dič­ním vánoč­ním kon­cer­tem, kte­ří ke své­mu 30. jubi­leu pozva­li spe­ci­ál­ní­ho hos­ta mexic­kou kape­lu Mari­a­chi Espu­e­las (11. 12.). Prv­ky lido­vé hud­by i big­bí­tu vánoč­ní atmo­sfé­ru obo­ha­tí Hana a Petr Ulrych­o­vi, Javo­ry — Vánoč­ní kon­cert (13.12.).

Nenech­te si ovšem ujít ani život­ní bilan­co­vá­ní a odha­lo­vá­ní neo­by­če­ně oby­čej­né­ho živo­ta býva­lé­ho eisen­boňá­ka ve skvě­lém před­sta­ve­ní Sluš­ný člo­věk s Mirosla­vem Hruš­kou, Boh­da­nou Pavlí­kov­ko­vu, Petrem Buch­tou, Matě­jem Andě­lem a Annou Glässne­ro­vou (17.12.).

Pokud vás láká odha­le­ní svě­ta mužů, jejich ambi­cí, boles­tí i přá­tel­ství nebo se chce­te jen zasmát a poba­vit spo­leč­ně s Mar­kem Cisov­ským, Alber­tem Čubou, Jose­fem Kalu­žou, tak vám dopo­ru­ču­je­me chytrou kome­dii Obraz (12. 12.).

Bolek Polív­ka jako Voják a Cyril Droz­da v roli Filo­zo­fa v roze­při o prav­du s vel­kou dáv­kou cynis­mu, popí­rá­ní prav­dy a neo­by­čej­ný­mi před­sta­va­mi v absurd­ní kome­dii Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepi­jí) je výji­meč­né před­sta­ve­ní, ve kte­rém není nic, jak vypa­dá a vám roz­hod­ně zpes­t­ří čas před­vá­noč­ní (19. 12. / 20. 12.).

A pro­to­že jsou s pro­sin­cem neod­mys­li­tel­ně spja­ty pohád­ky, máme pro vás při­pra­ve­nou pohád­ku Prin­cez­na ze Mlej­na plnou lás­ky, kou­zel a líbi­vých pís­ni­ček (17. 12.).

Těší­me se na vás!

Diva­dlo Bol­ka Polívky