Aktuality

Před­pro­dej na leden 2020

16. 10. 2019

Milí divá­ci, ani jsme se nena­dá­li a jsme v roce 2020. Tedy ale­spoň co se týče pro­gra­mu, kte­rý aktu­ál­ně uvol­ňu­je­me do pro­de­je. Led­no­vé titu­ly si samy říka­jí o to, aby se sta­ly vánoč­ní­mi dár­ky pro Vaše blíz­ké. Vře­le dopo­ru­ču­je­me insce­na­ce Kore­spon­den­ce V+WHeda Gable­ro­vá: Teo­rie dospě­los­tiKou­le nebo Bláz­no­vy zápis­ky. V led­no­vém pro­gra­mu nalez­ne­te také vět­ši­nu našich kme­no­vých před­sta­ve­ní, kte­rá zajis­té potě­ší kaž­dé­ho z Vás. Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky