Aktuality

Před­pro­dej na duben

15. 1. 2020

Milí divá­ci,
v novém roce nepo­le­vu­je­me a stá­le pro Vás při­pra­vu­je­me novin­ky. V rám­ci prá­vě spuš­tě­né­ho před­pro­de­je na duben se může­te těšit na kla­si­ku Vyšet­řo­vá­ní ztrá­ty tříd­ní kni­hy v podá­ní Diva­dla Járy Cimr­ma­na nebo kri­ti­ka­mi vyzdvi­ho­va­né Pří­zra­ky z pro­duk­ce Dej­vic­ké­ho diva­dla. Vaší pozor­nos­ti by však také nemě­la ujít napří­klad insce­na­ce Tře­tí prst na levé ruce s Ivou Pazder­ko­vou a Mar­ti­nou Ran­do­vou v hlav­ních rolích. Pře­je­me Vám pří­jem­né kul­tur­ní zážitky.
Těší­me se na Vás! Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky