Aktuality

PŘEDPRODEJ NA DUBEN

18. 1. 2023

Milé divač­ky, milí diváci,
my v Diva­dle Bol­ka Polív­ky víme, jak se vyhnout nástra­hám nevy­zpy­ta­tel­né­ho aprí­lo­vé­ho poča­sí. Sta­čí, když si už teď vybe­re­te někte­ré z našich před­sta­ve­ní, a dub­no­vé veče­ry může­te vyhlí­žet bez obav a bez dešt­ní­ků. Před­pro­dej vstu­pe­nek na duben byl dnes zahájen.

Tra­dič­ně při­dá­vá­me něko­lik tipů:
Prv­ní čty­ři reprí­zy oce­ňo­va­né čer­né kome­die Kati, čer­stvé novin­ky v reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky, jsou na pro­gra­mu 1., 2., 3. a 4. dub­na. Hra popu­lár­ní­ho brit­ské­ho dra­ma­ti­ka, sce­náris­ty a reži­sé­ra Mar­ti­na McDo­nagha se ode­hrá­vá v Ang­lii v době, kdy byl zru­šen trest smr­ti… Reži­sér Ondřej Sokol do Katů obsa­dil Pet­ra Hal­ber­sta­d­ta, Jaro­mí­ra Dula­vu, Evu Novot­nou, Radi­ma Fia­lu, Bol­ka Polív­ku ad.

Anna Polív­ko­vá je u nás čas­tým a vždy víta­ným hos­tem. Ve stře­du 5. dub­na ji může­te vidět v kome­dii Tak já letim. Neu­vě­ři­tel­ně upo­ví­da­ná výstřed­ní pět­a­čty­ři­cát­ni­ce Susan se roz­hod­ne osla­vit své naro­ze­ni­ny ces­tou do Aus­trá­lie. Sna­ží se tak zopa­ko­vat výlet, kte­rý pod­nik­la se svý­mi kama­rád­ka­mi před čtvrt­sto­le­tím. Ten­to­krát však ces­tu­je sama, sice se stej­ným oče­ká­vá­ním a sny, ale s pět­a­dva­ce­ti­le­tou zátě­ží zku­še­nos­tí. Její důvtip, šarm i cha­os ji při­mě­jí bilan­co­vat – iro­nic­ky a hoř­kosměš­ně se zamýš­lí nad přá­tel­stvím, lás­kou, osa­mě­los­tí a nástra­ha­mi i radost­mi života.

Gustáv Husák a Věra Čáslav­ská – dva pro­ti­pó­ly jed­no­ho obdo­bí. Ano­da a Kato­da. Není lep­ší zadá­ní pro gro­tes­ky. Není lep­ší výcho­dis­ko pro klau­ny. Gustav Husák jako komik. Nej­po­ma­lej­ší komik na svě­tě. Tak dlou­ho ve funk­ci, až je směš­ný i sám sobě. Komu­nis­ta ver­sus gym­nast­ka. Ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní naší nedáv­né minu­los­ti v kome­dii Jak se Husá­ko­vi zdá­lo, že je Věra Čáslav­skáTomá­šem Mato­no­hou a Vla­di­mí­rem Polív­kou nebo Tomá­šem Měcháč­kem 20. dub­na!

Rado­šín­ské naiv­né diva­dlo Vás 24. dub­na poba­ví trp­kou kome­dií Muž­ské odde­le­nie, ve kte­ré nechy­bí nic z toho, co máme na tom­to našem spřá­te­le­ném diva­dle rádi: typic­ká poe­ti­ka a humor, zná­mé herec­ké tvá­ře (Maruš­ka Nedo­mo­vá, Sta­ni­slav Štep­ka ad.) a ori­gi­nál­ní pís­nič­ky, ten­to­krát v inter­pre­ta­ci tzv. jevišt­ních nemoc­nič­ních Čer­ve­ných nosů.

Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te zde.
Těší­me se na Vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky