Aktuality

PŘEDPRODEJ NA ČERVENCOVÁ PŘEDSTAVENÍ NA LETNÍ SCÉNU V BRNĚ

5. 4. 2023

Milé divač­ky, milí diváci,
čas kva­pí, není to tak dáv­no, co jste si moh­li v před­sti­hu zakou­pit vstu­pen­ky na červ­no­vá před­sta­ve­ní letoš­ní Let­ní scé­ny, a už jsme tady s dal­ší atrak­tiv­ní nabíd­kou! 8. roč­ník Let­ní scé­ny v amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře v Brně pokra­ču­je až do 31. čer­ven­ce. A jako vždy pro vás máme pár tipů z programu:

DADA Revue (20. 7.) – nej­no­věj­ší autor­ská insce­na­ce per­for­me­ra Pavo­la Seri­še balan­cu­je na hra­ni­ci diva­dla a stand-up come­dy. Bláz­ni­vá kome­di­ál­ní koláž baví nejen své­ho auto­ra, ale pře­de­vším divá­ky. Pavol Seriš se nechal inspi­ro­vat situ­a­ce­mi z kaž­do­den­ní­ho živo­ta, kte­ré ser­ví­ru­je s leh­kos­tí a ve zbě­si­lém tem­pu. Vše doká­že až s dadais­tic­kou hra­vos­tí pře­tvo­řit v kre­a­tiv­ní koktejl ske­čů a impro­vi­za­ce zpra­vi­dla kon­čí­cí očist­ným smí­chem. Před­sta­ve­ní vznik­lo pod super­vi­zí Bol­ka Polívky.

Fich­tl (10. 7.) – čer­stvá novin­ka z reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky s Pavlem Liš­kou a Micha­lem Iste­ní­kem vás vrá­tí do doby, „kdy život běžel na jeden válec“. Sta­ne­te se sou­čás­tí své­ráz­né par­ty dospí­va­jí­cích klu­ků a zno­vu pro­ži­je­te pří­běhy, kte­ré mož­ná nejsou ori­gi­nál­ní, ale jejich hod­no­ta spo­čí­vá prá­vě v tom, že je kaž­dý z nás jed­nou pro­žil popr­vé a po svém. Zavzpo­mí­nej­te na dobu, kdy nebyl inter­net, ale zato byla Internacionála.

Napros­tí cizin­ci (28. 7.) – celo­svě­to­vý fil­mo­vý hit reži­sé­ra Pao­la Geno­ve­se­ho se dočkal diva­del­ní adap­ta­ce na jeviš­ti Diva­dla Na Jezer­ce. Par­ta sed­mi kama­rá­dů, kte­ří se zna­jí celý život, zjiš­ťu­je během jedi­né­ho veče­ra, že o sobě neví vůbec nic… Jak se pod vli­vem moder­ních tech­no­lo­gií stá­va­jí z přá­tel napros­tí cizin­ci? Pře­kva­pi­vě snad­no. V režii Matě­je Bal­ca­ra hra­jí Bar­bo­ra Kode­to­vá, Ondřej Kavan, Patri­cie Pagá­čo­vá / Zuza­na Žáko­vá, Rado­mír Švec, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Petr Vacek, Milan Šteindler / Jan Řez­ní­ček a Joha­na Jedličková.

Čiže ste hus­lič­ky… zano­to­vat si spo­lu s Vlas­tou Red­lem může­te na jeho kon­cer­tě (13. 7.), kdy bude amfi­te­átr na Kra­ví hoře pat­řit hud­bě. Těšit se může­te i na kon­cert Szi­di Tobi­as (25. 7.), slo­ven­ské hereč­ky a zpě­vač­ky, jež pat­ří k nej­vý­raz­něj­ším hudeb­ním osob­nos­tem zpí­va­né­ho šan­so­nu nejen na Slo­ven­sku, ale také v Čes­ké repub­li­ce. Kom­bi­na­ce umě­lec­ké­ho cha­risma­tu a spe­ci­fic­ké­ho zabar­ve­ní hla­su zna­me­ná sil­ný umě­lec­ký zážitek.

Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te zde.

Těší­me se na Vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky