Aktuality

PŘEDPRODEJ NA ČERVEN A LETNÍ SCÉNU

24. 3. 2023

Milé divač­ky, milí diváci,
ten­to­krát pro Vás máme při­pra­ve­ný před­pro­dej na červ­no­vá před­sta­ve­ní!  Zakou­pit může­te vstu­pen­ky nejen na naše červ­no­vá před­sta­ve­ní, ale také na červ­no­vou část 8. roč­ní­ku Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky v amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře v Brně! Výběr z mimo­řád­né nabíd­ky Vám usnad­ní pár našich tipů:

Letoš­ní diva­del­ní sezo­na “pod stře­chou“ skon­čí 12. červ­na, tak­že se nabí­zí posled­ní šan­ce vychut­nat si ješ­tě před prázd­ni­na­mi dvě novin­ky z naše­ho reper­toá­ru — mra­zi­vou kome­dii Kati (2. červ­na), plnou šibe­nic i šibe­nič­ní­ho humo­ru, nebo insce­na­cí Fich­tl (5. červ­na) vyprá­vě­jí­cí pří­běh z doby, kdy život běžel na jeden válec.

Lor­di, skan­dál­ní salon­ní kome­die na moti­vy kore­spon­den­ce Osca­ra Wil­dea a Robie­ho Ros­se, násle­du­jí 7. červ­na. Tři roz­pus­ti­lí lor­di – Mar­tin Hof­mann, Filip Rajmont, Peter Ser­ge But­ko – hra­jí mezi sebou hru, ve kte­ré si roz­dě­lu­jí dámy. Za sexu­ál­ní úspě­chy či neú­spě­chy s nimi si nadě­lu­jí čer­ve­né a čer­né body. Až jed­no­ho dne jeden z lor­dů poru­ší pra­vi­dla hry…

Vese­lo bude také 9. červ­na, ovšem ten­to­krát v hlav­ních rolích zazá­ří ženy v čele s Vero­ni­kou Žil­ko­vou. Con­nie, Leo­na, Mil­lie a Mary jsou dámy z ame­ric­ké­ho jihu a jejich nej­vět­ším život­ním povy­ra­že­ním za posled­ních 30 let je pra­vi­del­ná kaž­do­tý­den­ní par­tič­ka bri­dže. Co se sta­ne, když jed­na z nich náh­le zemře? Hoř­ká kome­die S lás­kou Mary Pau­la Elli­ot­ta při­po­mí­ná, jak je důle­ži­tá tole­ran­ce a respek­to­vá­ní jiných, a také to, že živo­tu se má jít naproti.

A co Vás čeká v červ­nu pod širým nebem v amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře? Kro­mě skvě­lých před­sta­ve­ní z reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky a diva­dla Stu­dio DVA se může­te těšit např. na Com­me­dia dell´arte II., Čty­ři doho­dy či Pán­skou šat­nu aneb Muš­ke­tý­ry v Mexi­ku.

Na Let­ní scé­ně DBP hra­je­me od 16. červ­na do 31. čer­ven­ce. Před­pro­dej na čer­ven­co­vou část LS bude zahá­jen 5. dubna.

Červ­no­vý pro­gram nalez­ne­te zde.

Těší­me se na Vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky