Aktuality

Před­pro­dej na březen

11. 12. 2019

Milí divá­ci,
posled­ní před­pro­dej v roce 2019 je tu. V břez­no­vém pro­gra­mu opět nalez­ne­te titu­ly, kte­ré na našem jeviš­ti uve­de­me vůbec popr­vé – Due­ty a Per­so­ny. Rádi bychom Vás upo­zor­ni­li na změ­ně­nou vánoč­ní ote­ví­ra­cí dobu poklad­ny diva­dla. Dopo­ru­ču­je­me, abys­te nákup vstu­pe­nek nene­chá­va­li na posled­ní chví­li. Chtě­li bychom Vám podě­ko­vat za pro­je­ve­nou pří­zeň v roce 2019 a těší­me se, že i ten dal­ší rok si spo­leč­ně uži­je­me! Při­pra­vu­je­me pro Vás řadu novi­nek. Jako prv­ní roz­ba­lu­je­me malý dárek v podo­bě uvol­ně­ných ter­mí­nů DNA na Let­ní scé­ně v Miku­lo­vě. Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky