Aktuality

PŘEDPRODEJ NA BŘEZEN ZAHÁJEN!

26. 1. 2022

Milé divač­ky, milí diváci,
obec­ně pla­tí, že smích léčí. Pro­to pro Vás hra­je­me dál! Pozi­tiv­ních myš­le­nek není nikdy dost, uvol­ňu­je­me tedy do pro­de­je břez­no­vá před­sta­ve­ní.
Opět jsme si pro Vás při­pra­vi­li pes­t­rý diva­del­ní koktejl — mj. Ria­di­tel’­ky zeme­gu­le s Boži­da­rou Tur­zo­no­vo­vou, Vzpo­mín­ky zůsta­nou s Petrem Ště­pán­kem, Tři grá­cie z umakar­tu se Zla­tou Ada­mov­skou nebo také prv­ní letoš­ní reprí­zu Pozemš­ťa­na s Pavlem Serišem
Pře­je­me Vám pev­né zdra­ví a těší­me se na Vás!
Diva­dlo Bol­ka Polívky