Aktuality

PŘEDPRODEJ NA BŘEZEN

22. 12. 2022

Milé divač­ky, milí diváci,
urči­tě dob­ře zná­te dopo­ru­če­ní tra­do­va­né z časů našich před­ků: „Bře­zen – za kam­na vle­zem…“ Ovšem my pro Vás máme mno­hem lep­ší plán! Ve stře­du 21. 12. jsme zahá­ji­li před­pro­dej pro­dej vstu­pe­nek na břez­no­vá před­sta­ve­ní . Pro inspi­ra­ci při­dá­vá­me něko­lik tipů:

Sarah Havá­čo­vá a Karel Heř­má­nek ml. sve­dou na jeviš­ti 3. břez­na napí­na­vý sou­boj o tom, jak je těž­ké milo­vat něko­ho, kdo o tom neví. Nej­hor­ší je však dávat lás­ku něko­mu, kdo o ni nesto­jí. Str­hu­jí­cí thriller dra­ma­ti­ka Den­ni­se Kelly­ho Po kon­ci svě­ta v Diva­dle Bez zábrad­lí reží­ro­val Tomáš Mašín – pro tvůr­ce zná­mé­ho spí­še z fil­mo­vé tvorby(např. Wil­so­nov, 3 sezó­ny v pekle) jde o diva­del­ní debut.

Diva­dlo Kalich při­ve­ze 4. břez­na jed­nu z nej­slav­něj­ších kome­dií pro­slu­lé­ho kanad­ské­ho diva­del­ní­ho auto­ra Nor­ma Fos­te­ra Lás­ka v pří­mém pře­no­su. Šest pří­bě­hů se ode­hrá­vá během jed­no­ho veče­ra v jed­nom men­ším měs­tě. V prv­ním z nich dosta­ne man­žel­ský pár zapla­ce­no za sex v pří­mém roz­hla­so­vém pře­no­su. V dal­ším zjiš­ťu­je maji­tel striptý­zo­vé­ho pod­ni­ku, jak je těž­ké pro­pus­tit neschop­nou striptér­ku… Osu­dy jed­not­li­vých postav v podá­ní Pet­ra Čtvrt­níč­ka, Kris­tý­ny Frejo­vé, Davi­da Sucha­ří­py a dal­ších se čím dál víc prolínají.

Dva brat­ři, jeden spo­rák, sbír­ka por­ce­lá­no­vých figu­rek, oblí­be­né chipsy a uříz­nu­té psí uši. A k tomu vše­mu ješ­tě opi­lý farář a jed­na hezká huba­tá hol­ka pro­dá­va­jí­cí kořal­ku. Své­rázná kome­die Mar­ti­na McDo­nagha Osi­ře­lý západ, kte­rou uvá­dí diva­del­ní spo­lek Kašpar, vás 19. břez­na zave­de do irské­ho měs­teč­ka Lee­na­ne. Čty­ři klí­čo­vé pro­ta­go­nis­ty ztvár­ňu­jí Matouš Ruml, Petr Lně­nič­ka, Lukáš Jůza a Tere­za Rumlová.

Popu­lár­ní brit­ský dra­ma­tik, sce­náris­ta a reži­sér irské­ho půvo­du Mar­tin McDo­nagh je auto­rem také oce­ňo­va­né čer­né tragi­ko­me­die Kati, kte­rá bude mít 31. břez­na u nás v diva­dle pre­mi­é­ru! Hra se ode­hrá­vá v Ang­lii v době, kdy byl zru­šen trest smr­ti… a kati měli pro­blém. Reži­sé­rem novin­ky reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky je Ondřej Sokol a hra­jí v ní Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Eva Novot­ná, Radim Fia­la, Bolek Polív­ka, Petr Van­ču­ra, Nico­le Hal­ber­sta­dt ad.

Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te na webu divadla.
Těší­me se na vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky