Aktuality

PŘEDOPRODEJ NA KVĚTEN

16. 2. 2023

Milé divač­ky, milí diváci,
kdy jin­dy si dělat plá­ny na jaro než prá­vě teď, upro­střed zimy? Zatím­co za okny sku­čí vítr a rtuť tep­lo­mě­ru osci­lu­je kolem nuly, vy už se může­te těšit na idy­lic­kou pro­cház­ku roz­kvet­lým Brnem smě­rem na Jakub­ské náměs­tí do Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Tra­dič­ně při­dá­vá­me něko­lik tipů:

Do pro­slu­lé vily na Kam­pě vás 19. květ­na zave­de oce­ňo­va­ná insce­na­ce Had­ry, kos­ti, kůže (Cena Mar­ka Rave­nhil­la 2019 a šir­ší nomi­na­ce na Cenu Thá­lie 2020 pro před­sta­vi­te­le hlav­ních akté­rů Mirosla­va Hanu­še a Lubo­še Vese­lé­ho) z reper­toá­ru Švan­do­va diva­dla. Od roku 1945 až do své smr­ti v roce 1980 ve vile žil „národ­ní klaun a národ­ní rabín“ Jan Werich. V roce 1948, půl roku po odcho­du Jiří­ho Vos­kov­ce, se sem do pří­ze­mí nastě­ho­val „čer­ný anděl poezie“ Vla­di­mír Holan. Dva­cet let spo­leč­né­ho sou­ži­tí Hamle­ta a Fal­sta­f­fa. Pří­liš slov k živým i mlče­ní s pří­zra­ky. Buja­ré večír­ky i nej­ni­ter­něj­ší mod­lit­by. Tři kol­mé met­ry, to byla teh­dy vzdá­le­nost z jed­no­ho pólu čes­ké kul­tu­ry na druhý.

Kome­die Jea­na-Clauda Carriè­ra Tera­sa se ode­hrá­vá, jak už název před­zna­me­ná­vá, v bytě s krás­nou tera­sou, kde se dějí nevy­svět­li­tel­né věci. Vše začí­ná ve chví­li, kdy žena při sní­da­ni ozná­mí své­mu man­že­lo­vi, že ho opouš­tí a odjíž­dí se svým milen­cem do Bená­tek. V bytě se násled­ně obje­ví rea­lit­ní agent­ka a poten­ci­ál­ní zájem­ci o pro­ná­jem a postup­ně se zde schá­zí růz­no­ro­dá sku­pi­na lidí s vlast­ní­mi sny a tou­ha­mi. V insce­na­ci diva­del­ní­ho spol­ku Kašpar si 20. květ­na na jeviš­ti Diva­dla Bol­ka Polív­ky zahra­jí Pet­ra Špal­ko­vá, Milo­slav Tichý, Mile­na Stein­masslo­vá, Tomáš Sto­la­řík a další.

A na závěr svě­ží jar­ní bonbó­nek – one man show svě­to­vě pro­slu­lé­ho kyta­ris­ty Rudy­ho Lin­ky 31. květ­na. To zna­me­ná, že může­te oče­ká­vat hud­bu, foto­pro­jek­ce z Rudy­ho sou­kro­mé­ho archi­vu a pří­běhy s lid­mi, kte­ří Rudy­ho inspi­ro­va­li a budou inspi­ro­vat i Vás.

Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te na webu diva­dla.

Těší­me se na Vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky