Aktuality

Poklad­na v létě

26. 6. 2018

Milí divá­ci,
rádi bychom Vám tou­to ces­tou podě­ko­va­li za věr­nost ve 25. sezo­ně Diva­dla Bol­ka Polív­ky a dou­fá­me, že jste si ji uži­li stej­ně jako my!
S při­chá­ze­jí­cí­mi let­ní­mi měsí­ci se však musí změ­nit ote­ví­ra­cí doba poklad­ny. A abychom neza­vře­li úpl­ně, bude ote­vře­no pod­le násle­du­jí­cí­ho rozpisu.

V ter­mí­nu od 6. 8. do 10. 8. bude poklad­na ote­vře­na ve všed­ní dny v čase od 12.00 do 17.00 a od 13. 8. se vrá­tí­me ke stá­va­jí­cí ote­ví­ra­cí době od 10.00 do 19.00 ve všed­ní dny.

Na závěr upo­zor­ňu­je­me, že při náku­pu vstu­pe­nek přes GoOut.net nebo na poboč­ce Indies nelze uplat­ňo­vat slevy.

Bude­me se na Vás těšit v nové 26. sezo­ně, jejíž pro­gram na prv­ní dva měsí­ce je již v prodeji.

Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky