Aktuality

PODMÍNKY PRO VSTUP NA KULTURNÍ AKCE OD 22. 11. 2021

22. 11. 2021

Milí divá­ci, abychom vám stá­le moh­li roz­dá­vat radost, je nezbyt­né dodr­žo­vat násle­du­jí­cí hygi­e­nic­ká opatření:

  • vstup do diva­dla je mož­ný pou­ze s nasa­ze­ným respi­rá­to­rem nebo nanorouškou
  • divá­ci se musí pro­ká­zat elek­tro­nic­kým či písem­ným potvr­ze­ním o spl­ně­ní jed­né ze tří podmínek: 
    • 14 dní po dru­hé dáv­ce očko­vá­ní nebo 14 dní po dokon­če­ní očko­vá­ní jed­no­dáv­ko­vou vakcínou
    • cer­ti­fi­kát o pro­dě­lá­ní one­moc­ně­ní COVID-19 (max. do 180 dní)
    • potvr­ze­ní o nega­tiv­ním výsled­ku PCR tes­tu pro rozoč­ko­va­né oso­by a děti do 18 let
    • záznam v Infor­mač­ním sys­té­mu infekč­ních nemo­cí obsa­hu­jí­cí infor­ma­ci o tom, že se nemů­že­te ze zdra­vot­ních důvo­dů očko­vat pro­ti one­moc­ně­ní COVID 19

Poznám­ka: Pořa­da­te­lé usku­teč­ně­ných kul­tur­ních akcí nejsou povin­ni vra­cet vstup­né oso­bám, kte­ré nejsou schop­né dolo­žit spl­ně­ní pod­mí­nek dle mimo­řád­né­ho opat­ře­ní Minis­ter­stva zdravotnictví.
Tyto oso­by se se svým náro­kem na vrá­ce­ní vstup­né­ho mohou obra­cet na Minis­ter­stvo finan­cí. Náhra­du ško­dy vzniklou v sou­vis­los­ti s naří­ze­ním mimo­řád­ných opat­ře­ní Minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví, kte­rou utr­pě­la fyzic­ká nebo práv­nic­ká oso­ba, tedy ško­du vzniklou i v rám­ci ome­ze­ní posky­to­vá­ní kul­tur­ních slu­žeb, pro­vo­zo­vá­ní kon­cer­tů, diva­del atp., upra­vu­je § 9 pan­de­mic­ké­ho záko­na (zákon č. 94/2021 Sb., o mimo­řád­ných opat­ře­ních při epi­de­mii one­moc­ně­ní COVID-19)-, pod­le kte­ré­ho se hra­dí ško­da sku­teč­ná a ško­du je nut­no uplat­nit v záko­nem sta­no­ve­né lhů­tě 12 měsí­ců u Minis­ter­stva financí.

Pev­ně věří­me, že nut­ná opat­ře­ní nijak neo­vliv­ní umě­lec­ké zážit­ky, na kte­ré jste tak dlou­ho těšili!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky