Aktuality

PODCAST: PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: DIVADLO BOLKA POLÍVKY, HOST: JAROMÍR BARIN TICHÝ

22. 2. 2021

Jaro­mí­ra Tiché­ho zná vět­ši­na divá­ků jako Bari­na – toho, kte­rý s kole­gou Fret­tim zdat­ně sekun­du­jí Bol­ku Polív­ko­vi v Manéži. Jejich spo­lu­prá­ce je však mno­hem hlub­ší a málo­kdo by tušil, že brzy osla­ví spo­leč­né půl­sto­le­tí na scé­ně!
Kde se vza­la pře­zdív­ka Barin? Jak dnes vzpo­mí­ná na své mlá­dí? A jaké byly ces­ty do zahra­ni­čí s legen­dár­ním Diva­dlem Husa na pro­váz­ku v dobách, kdy to bylo téměř nemož­né?

Pod­cast si může­te poslech­nout níže nebo na Spo­ti­fy, Apple pod­casts, You­ra­dio Talk nebo na You­Tu­be kaná­lu divadla.