Aktuality

PODCAST: PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: DIVADLO BOLKA POLÍVKY, HOST: EVA NOVOTNÁ

21. 4. 2021

Eva Novot­ná je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších brněn­ských here­ček a dabé­rek. V Diva­dle Bol­ka Polív­ky hra­je po boku Mila­na Kňaž­ka ve hře Hor­ská drá­ha a v loň­ském roce zde nastu­do­va­la s Vero­ni­kou Žil­ko­vou a Hanou Hal­ber­sta­dt hru S lás­kou Mary. I přes vel­ké role opus­ti­la po letech stá­lé angaž­má v čino­hře Národ­ní­ho diva­dla Brno.
Jak moc angaž­má zasa­ho­va­lo do jejích pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí a proč ho nako­nec dob­ro­vol­ně opus­ti­la? A jakou roli v jejím živo­tě hra­jí sny?

Pod­cast si může­te poslech­nout níže nebo na Spo­ti­fy, Apple Pod­casts, Goo­gle Pod­casts nebo na You­Tu­be kaná­lu diva­dla.
Uvá­dí: Jakub Adámek