Aktuality

Por­sche Brno — Iko­na na výši doby: digi­ta­li­zo­va­ný model T 6.1

20. 11. 2019

Řada T je iko­nou mezi užit­ko­vý­mi vozy. Best­selle­rem v mno­ha podo­bách, jako Trans­por­ter, Cara­velle, Mul­ti­van i Cali­for­nia. Znač­ka Volkswagen Užit­ko­vé vozy pro­da­la na celém svě­tě téměř dva­náct mili­o­nů vozi­del šes­ti gene­ra­cí – od T1 až po T6.

Tato mode­lo­vá řada nyní pro­chá­zí vel­kou moder­ni­za­cí. T6.1 je iko­nou v nej­mo­der­něj­ší podo­bě. Digi­ta­li­zo­va­nou a síťo­vě pro­po­je­nou. Novin­kou ve výba­vě je řada ino­va­tiv­ních asi­s­tenč­ních sys­té­mů, digi­tál­ní panel pří­stro­jů a nej­no­věj­ší gene­ra­ce infor­mač­ních a zábav­ních sys­té­mů Volkswagen s inte­gro­va­nou kar­tou SIM, zajiš­ťu­jí­cí trva­lé při­po­je­ní k inter­ne­tu. Rov­něž nový je design pří­dě, pří­stro­jo­vá deska a roz­ší­ře­ná séri­o­vá výbava.

Pohon zajiš­ťu­jí nej­no­věj­ší moto­ry TDI (90 až 199 k). Mode­ly řady T6.1 budou popr­vé k dis­po­zi­ci také s elek­tric­kým poho­nem (v závis­los­ti na vari­an­tě aku­mu­lá­to­rů je dojezd více než 400 km). Trans­por­ter 6.1 je již v našem autosalonu.

Více infor­ma­cí u pro­dej­ce Por­sche Brno.