Aktuality

Moje malé diva­dlo — pod­zim­ní diva­del­ní dílna

3. 10. 2018

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky zve Vaše děti na pod­zim­ní diva­del­ní díl­nu.

Během dvou dní se s dět­mi sezná­mí­me s něko­li­ka pohád­ko­vý­mi i nepo­hád­ko­vý­mi pří­běhy, jeden si vybe­re­me a vyro­bí­me diva­dél­ko i lout­ky, s nimiž si daný pří­běh zahrajeme.

Kaž­dý si své malé vyro­be­né diva­dlo odne­se s sebou domů, tak­že se reprí­zy mohou konat tře­ba kaž­dý večer pří­mo u vás doma.

Ter­mín: 29. a 30. říj­na 2018, od 8.00 do 17.00 hod.

Věk dětí: 1. – 4. třída

Kapa­ci­ta: 20 dětí

Cena: 800,- Kč / dítě

Cena zahr­nu­je oběd v Hote­lu Sla­via, pit­ný režim, dopo­led­ní a odpo­led­ní sva­či­nu, výtvar­né potře­by, lektorné.

Pro rezer­va­ci mís­ta pro­sí­me, uhraď­te celou část­ku na účet č. 5800002015/7940 do 19. říj­na 2018. Zálo­ha je vrat­ná pou­ze v pří­pa­dě zru­še­ní díl­ny nebo nemo­ci dítě­te (nut­né lékař­ské potvrzení).

Jako vari­a­bil­ní sym­bol uveď­te pro­sím datum naro­ze­ní dítě­te a do poznám­ky napiš­te jmé­no a příjmení.

Lek­tor­ky:

Mária Brin­d­zá­ko­vá – vedou­cí kur­zu– má zku­še­nos­ti s dět­ský­mi pří­měst­ský­mi tábo­ry z brněn­ské zoo­lo­gic­ké zahra­dy, kde ved­la 4 roky po sobě jeden až tři tur­nu­sy během let­ních prázd­nin. Šlo o sku­pi­ny 20 až 25 dětí ve věku od 7 do 13 let. ZOO je spe­ci­fic­ké pro­stře­dí, co se týče bez­peč­nos­ti i  nápl­ně, tak­že její prá­ce spo­čí­va­la pře­de­vším ve tvor­bě pro­gra­mu pro děti, když zrov­na neby­ly u zví­řat a dohled na ně během celé­ho dne a u všech akti­vit. Orga­ni­zo­va­la tedy vše­mož­né hry, pozná­va­cí, sezna­mo­va­cí i “na vyřá­dě­ní” nebo se věno­va­li kre­a­tiv­ním čin­nos­tem, kres­le­ní, vytvá­ře­ní celo­tá­bo­ro­vých pro­jek­tů (3D mapy zoo, zoo časo­pis, apod.).

Anna Keke­lá­ko­vá – dra­ma­tic­ká výcho­va- pra­cu­je jako diva­del­ní lek­tor­ka v diva­dlo Minor v Pra­ze a dokon­či­la magis­ter­ský stu­dij­ní pro­gram na DIFA JAMU v Brně, obor Diva­dlo a výcho­va. Záro­veň exter­ně spo­lu­pra­cu­je s Les­ní škol­kou Med­lán­ky. V minu­los­ti ved­la např. vlast­ní diva­del­ní krouž­ky v Pra­ze a Brně na Wal­dorfské ško­le, dva roky semi­nář pro tee­nage­ry na fes­ti­va­lu Lout­kář­ská Chru­dim a nej­růz­něj­ší reflek­tiv­ní či tvo­ři­vé diva­del­ní díl­ny. Také má zku­še­nost s orga­ni­za­cí setká­ní diva­del­ních lek­to­rů z nej­růz­něj­ších pro­fe­si­o­nál­ních diva­del v ČR.

Kon­tak­ty:

Mária Brin­d­zá­ko­vá: [email protected]
Kate­ři­na Komár­ko­vá: [email protected]