Aktuality

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val seri­á­lů Serial Killer je zpátky!

22. 9. 2021

Ve dnech 21. – 26. září Brno oži­je seri­á­ly, před­náš­ka­mi i večír­ky. Stej­ně jako v minu­lých roč­ní­cích se i letos po čer­ve­ném kober­ci pro­jdou tele­viz­ní a fil­mo­vé hvězdy, tele­viz­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé a seri­á­lo­ví tvůrci.

Letoš­ní roč­ník se v sek­ci Fokus zamě­řu­je na bel­gic­kou tele­viz­ní pro­duk­ci, jejíž úspěch pře­kra­ču­je hra­ni­ce této malé země a dosa­hu­je až do Vel­ké Bri­tá­nie či USA. Serial Killer v rám­ci pro­jek­cí i před­ná­šek před­sta­ví to nej­lep­ší z veřej­no­práv­ních i komerč­ních bel­gic­kých televizí.

Kro­mě tra­dič­ních sek­cí, jako jsou sou­těž seri­á­lů ze střed­ní a východ­ní Evro­py, mezi­ná­rod­ní pano­ra­ma nebo web­se­ri­á­ly, se fes­ti­val letos v sek­ci Fokus zamě­ří na bel­gic­kou tvorbu.

Všech­ny seri­á­ly bude­te moci sle­do­vat zdar­ma během pro­jek­cí v Diva­dle Bol­ka Polív­ky a v Diva­dle na Orlí. Během září bude spuš­tě­na regis­tra­ce, na zákla­dě kte­ré Vám na mís­tě vydá­me akreditaci.

Seri­á­ly ze sek­ce Fokus: Bel­gie budou rov­něž dostup­né zdar­ma i na DAFilms.

V rám­ci dopro­vod­né­ho pro­gra­mu vystou­pí napří­klad Petr Čtvrt­ní­ček se svou vězeň­skou kape­lou Wse­dě nebo kape­la Ště­pá­na Kozu­ba & Jiří­ho Krhuta.

Chy­bět nebu­dou ani seri­á­lo­vé novin­ky ze sek­cí Hlav­ní sou­těž, Mezi­ná­rod­ní pano­ra­ma nebo Webo­vé seri­á­ly. To vše na vel­kém plát­ně a za účas­ti tvůr­ců.