Aktuality

LETNÍ SCÉNA BUDE OD 16. 6. DO 31. 7. V AMFITEÁTRU NA KRAVÍ HOŘE V BRNĚ

24. 5. 2023

Let­ní scé­na Diva­dla Bol­ka Polív­ky pat­ří v Brně vždy mezi oče­ká­va­né udá­los­ti kul­tur­ní sezó­ny. A také letoš­ní 8. roč­ník nabíd­ne divá­kům desít­ky pozo­ru­hod­ných titu­lů s výteč­ný­mi her­ci a hereč­ka­mi, chy­bět nebu­dou ani výji­meč­né kon­cer­ty. Hrát se bude od 16. červ­na do 31. čer­ven­ce na už tra­dič­ním mís­tě – v amfi­te­át­ru v zad­ní čás­ti are­á­lu kou­pa­liš­tě v Brně na Kra­ví hoře. Před­pro­dej vstu­pe­nek běží na webu i v poklad­ně Diva­dla Bol­ka Polívky.

Pro­gram Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky v amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře, kde je bonu­sem k pří­jem­né atmo­sfé­ře a kva­lit­ní­mu záze­mí také krás­ný výhled na Brno, zahr­nu­je novin­ky i osvěd­če­né reper­toá­ro­vé hity z domá­cí scé­ny. Popr­vé se pod širým nebem před­sta­ví napří­klad Fich­tl, v němž se Pavel Liš­ka a Michal Iste­ník vra­ce­jí do doby, „kdy život běžel na jeden válec“, do doby, kdy nebyl inter­net, ale zato všu­de zně­la Internacionála.

Let­ní scé­na uve­de i dal­ší letoš­ní novin­ku v reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­kyDADA Revue, autor­skou insce­na­ci per­for­me­ra Pavo­la Seri­še, balan­cu­jí­cí na hra­ni­ci diva­dla a stand-up come­dy, kte­rá se již od své pre­mi­é­ry setká­vá s nad­še­ným ohla­sem. Pro změ­nu léta hra­nou, ale nemé­ně při­taž­li­vou legen­dou je Podiv­né odpo­led­ne dr. Zvon­ka Bur­ke­ho s Bol­kem Polív­kou v hlav­ní roli. Chy­bět nebu­dou ani dal­ší oblí­be­né titu­ly: DNA, Šašek a syn, Šest taneč­ních hodin, Pro­slov, S lás­kou Mary ane­bo Rebel­ky.

Diva­del­ní léto na Kra­ví hoře osvě­ží také spřá­te­le­ná diva­dla, jako je Stu­dio DVA diva­dlo, Diva­dlo Kalich, Diva­dlo Na Jezer­ce či Diva­dlo Pala­ce. Mimo jiné může­te zhléd­nout insce­na­ce Čty­ři doho­dy, Pátá doho­da, Shi­r­ley Valen­ti­ne, Sex pro pokro­či­lé, Ote­vře­né man­žel­ství, Com­me­dia dell’ar­te II., Pán­ský klub nebo Štěs­tí.

Po něko­lik let­ních veče­rů bude amfi­te­átr pat­řit také hud­bě. Letoš­ní nabíd­ka kon­cer­tů je oprav­du mimo­řád­ná. Kon­cert Vlas­ty Red­la bude na pro­gra­mu 13. čer­ven­ce a kon­cert Ondře­je Rumla s Matej Ben­ko Quin­te­tem 18. čer­ven­ce. Šan­so­ni­ér­ka Szi­di Tobi­as zazpí­vá 25. čer­ven­ce a Ane­ta Lan­ge­ro­vá vystou­pí 27. čer­ven­ce v rám­ci své­ho tur­né Dvě slun­ce 2023.

Více podrob­nos­tí k pro­gra­mu najde­te na webu LS DBP: letniscena.divadlobolkapolivky.cz