Aktuality

LETNÍ DIVADELNÍ KURZ V DIVADLE BOLKA POLÍVKY

14. 6. 2021

Téma: Detek­ti­vo­vé na scénu!

Záha­dy a tajem­ství nás všu­de obklo­pu­jí. Pojď­te si s námi vyzkou­šet pořád­nou detek­tiv­ní prá­ci! Diva­dlo Bol­ka Polív­ky si pro Vaše děti letos při­pra­vi­lo let­ní diva­del­ní kurz s názvem „Detek­ti­vo­vé na scé­nu“. V prů­bě­hu týd­ne si vyzkou­ší­me růz­né detek­tiv­ní i diva­del­ní tech­ni­ky, bude­me spo­leč­ně řešit neje­den záhad­ný pří­pad a také bude­me pra­co­vat na krát­ké diva­del­ní insce­na­ci. Během zkou­še­ní se nau­čí­me pra­co­vat s pří­bě­hem i posta­vou na jeviš­ti, zku­sí­me si zákla­dy pan­to­mi­my i prá­ci s rekvi­zi­tou… a hlav­ně se bude­me dob­ře bavit!
Na kon­ci týd­ne kurz zavr­ší­me výstu­pem pro rodi­če a kamarády.

Náplň kur­zu: Během kur­zu si děti vyzkou­ší růz­né dru­hy diva­dla a herec­kých tech­nik. Nau­čí se pra­co­vat s hla­sem, rekvi­zi­tou či mimi­kou. Zabřed­ne­me spo­lu do téma­tu detek­tiv­ky a bude­me spo­leč­ně plnit růz­né tema­tic­ké úko­ly.
Dopo­led­ní část bude­me věno­vat pří­pra­vě krát­ké­ho před­sta­ve­ní, kte­ré před­ve­de­me v pátek rodin­ným pří­sluš­ní­kům a kama­rá­dům. Odpo­led­ní část bude věno­vá­na odpo­čin­ku i hrám.
A pro­to­že je diva­dlo plné růz­ných tajem­ství, bude naše detek­tiv­ní prá­ce potřeba!


DATUM

23. – 27. srp­na 2021, vždy od 8.30 do 16.30 hod.
Věk dětí: 6 – 10 let (1. – 3. tří­da)
Kapa­ci­ta: 12 dětí


CENA

1.800 Kč / dítě
3.000 Kč / sourozenci

Cena zahr­nu­je oběd, pit­ný režim, dopo­led­ní a odpo­led­ní sva­či­nu, výtvar­né potře­by, lektor­né, drob­né odměny.

Pro­sí­me, aby si děti při­nes­ly: vlast­ní kelí­mek na pití, deku a pol­štá­řek pro odpo­led­ní odpo­či­nek a své­ho oblí­be­né­ho plyšá­ka, pří­pad­ně oblí­be­nou kni­hu (ane­bo obo­jí).

Pro rezer­va­ci mís­ta pro­sí­me, uhraď­te plnou cenu kur­zu na účet č. 5800002015/7940. Kur­zov­né je vrat­né pou­ze v pří­pa­dě zru­še­ní tábo­ra nebo
nemo­ci dítě­te (nut­né lékař­ské potvr­ze­ní). Jako vari­a­bil­ní sym­bol uveď­te pro­sím datum naro­ze­ní dítě­te a do poznám­ky napiš­te jmé­no a pří­jme­ní.

S ohle­dem na aktu­ál­ní hygi­e­nic­ká opat­ře­ní sou­vi­se­jí­cí s pan­de­mií Covid-19 je účast na let­ním diva­del­ním kur­zu pod­mí­ně­na dolo­že­ním nega­tiv­ní­ho výsled­ku pre­ven­tiv­né­ho tes­tu na one­moc­ně­ní Covid-19 (dosta­ču­jí­cí je anti­gen­ní test ne star­ší 72 hodin), pří­pad­ně potvr­ze­ní o pro­dě­lá­ní one­moc­ně­ní Covid-19 v uply­nu­lých 180 dnech.


PROGRAM

8:30 – 9:00 – pří­chod dětí do diva­dla
9:00 – 9:15 – poví­dá­ní, sezná­me­ní dětí s pro­gra­mem dne
9:15 – 11:15 – nácvik závě­reč­né­ho diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní
11:15 – 11:30 – úklid a odchod na oběd
12:30 – 13:30 – poled­ní klid (pro­mí­tá­ní pohád­ky v diva­dle, čte­ní kníž­ky, pobyt v par­ku, pro­cház­ka)
13:30 – 16:00 – tré­no­vá­ní, hry, pro­hlíd­ka diva­dla, ukáz­ky prá­ce jed­not­li­vých slo­žek diva­dla, ad.)
16:00 – 16:30 – odchod dětí domů


LEKTORKA

Hana Kolá­řo­vá – vedou­cí kur­zu – stu­du­je obor Peda­go­gi­ka na Masa­ry­ko­vě uni­ver­zi­tě. Od osmi let se věnu­je dra­ma­tic­kým akti­vi­tám v SVČ Lužán­ky. Je vedou­cí v dět­ském diva­del­ním sou­bo­ru, kde se aktiv­ně věnu­je prá­ci s dět­mi od svých 15 let. Věnu­je se i spor­tov­ní­mu zamě­ře­ní – tře­tím rokem tré­nu­je děti pla­vá­ní (SKP Kome­ta, Brno). Má leti­té zku­še­nos­ti s tábo­ry (nor­mál­ní­mi či pří­měst­ský­mi) i s pří­pra­vou pro­gra­mu. Orga­ni­zo­va­la celo­re­pub­li­ko­vé dět­ské diva­del­ní přehlídky.


INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ

Rebe­ka Lon­ská
e‑mail: [email protected]