Aktuality

Let­ní diva­del­ní kurz v Diva­dle Bol­ka Polívky

17. 5. 2018

Téma: „Šašek počmáranej…“

Diva­dlo Bol­ka Polívky si pro Vaše děti letos připravilo premiérový let­ní diva­del­ní kurz s názvem „Šašek počmáranej“. V průběhu týdne bude­me společně pra­co­vat na krátké diva­del­ní insce­na­ci, inspi­ro­va­né nejen knižní předlohou, ale především našimi vlastními zážitky. Během zkoušení se naučíme pra­co­vat s příběhem i posta­vou na jevišti, zkusíme si základy pan­to­mi­my, výrobu kostýmů a kulis. Na kon­ci týdne kurz završíme výstupem pro rodiče a kamarády. Děti si na památku odne­sou domů Šaškův deník, tri­ko a nos. A! …možná přijde i Bolek.

1. tur­nus: 9. – 13. července 2018 
2. tur­nus: 27. – 31. srp­na 2018
vždy od 8.30 do 17.00 hod.

Věk dětí: 1. – 4. třída

Kapa­ci­ta: 24 dětí

Cena:
2.500,- Kč / dítě
4.500,- Kč /sourozenci

Cena zahr­nu­je oběd, pit­ný režim, dopo­led­ní a odpo­led­ní svačinu, výtvarné potřeby, lektor­né a vstupné.
Cena neza­hr­nu­je obyčejné bílé tri­ko, kte­ré si děti přinesou prv­ní den.

Pro rezer­va­ci místa prosíme, uhraďte zálohu ve výši 1.500,- Kč na účet č. 5800002015/7940. Záloha je vrat­ná pou­ze v případě zrušení tábora nebo nemo­ci dítěte (nut­né lékařské potvrzení).
Jako vari­a­bil­ní sym­bol uveďte prosím datum naro­ze­ní dítěte a do poznámky napište jméno a příjmení.

Pro­gram:
8:30 – 9:00 – příchod dětí do divadla
9:00 – 9:15 – seznámení dětí s pro­gra­mem dne
9:15 – 11:15 – nácvik závěrečného divadelního představení
11:15 – 11:30 – úklid a odchod na oběd
11:30 – 12:30 – oběd ve Slavii
12:30 – 14:00 – poled­ní klid (promítání pohádky v diva­dle, pobyt v par­ku, procházka) 14:00 – 15:00 – výroba divadelních kulis a kostýmů k závěrečnému představení
15:00 – 16:30 — kre­a­tiv­ní činnost (výroba masek, triček, prohlídka diva­dla, ukázky práce jednotlivých složek diva­dla /osvětlovač, zvukař, kostymérka, inspi­ce, …/, apod.)
16:30 – 17:00 – odchod dětí domů

Ve středu odpo­led­ne navštívíme s dětmi Otevřenou zahra­du na Údolní.

Lektorky:
Mária Brindzáková – vedou­cí kur­zu – má zkušenosti s dětskými příměstskými tábory z brněnské zoo­lo­gic­ké zahra­dy, kde ved­la 4 roky po sobě jeden až tři tur­nu­sy během letních prázdnin. Šlo o sku­pi­ny 20 až 25 dětí ve věku od 7 do 13 let. ZOO je spe­ci­fic­ké prostředí, co se týče bezpečnosti i náplně, takže její práce spočívala především ve tvor­bě pro­gra­mu pro děti, když zrov­na neby­ly u zvířat a dohled na ně během celého dne a u všech akti­vit. Orga­ni­zo­va­la tedy všemožné hry, poznávací, sezna­mo­va­cí i “na vyřádění” nebo se věnovali kreativním činnostem, kres­le­ní, vytváření celotáborových pro­jek­tů (3D mapy zoo, zoo časopis, apod.).

Anna Kekeláková – diva­del­ní výchova — pra­cu­je jako diva­del­ní lek­tor­ka v diva­dlo Minor v Pra­ze a dokončuje magis­ter­ský stu­dij­ní pro­gram na DIFA JAMU v Brně, obor Diva­dlo a výchova. Zároveň exter­ně spo­lu­pra­cu­je s Les­ní školkou Medlánky. V minu­los­ti ved­la např. vlast­ní diva­del­ní kroužky v Pra­ze a Brně na Wal­dorfské škole, dva roky seminář pro tee­nage­ry na fes­ti­va­lu Loutkářská Chru­dim a nejrůznější reflek­tiv­ní či tvořivé diva­del­ní dílny. Také má zkušenost s orga­ni­za­cí setkání divadelních lek­to­rů z nejrůznějších profesionálních diva­del v ČR.

Mar­ce­la Ulri­cho­vá – kostýmy a mas­ky — má dlou­ho­do­bé zkušenosti s pra­cí kostymérky, částečně i maskérky. Orga­ni­zu­je rukodělné výstavy a vede tématické řemeslné dílny. S dětmi by vyráběla jak jed­no­du­chý kostým, tak částečně i kulisy.

Při předání dítěte na kurz je nut­né donést:
- vyplněný list účastníka
— posu­dek lékaře
— kopie průkazu zdra­vot­ní pojišťovny — sou­hlas s ošetřením dítěte

Tele­fon­ní spo­je­ní na vedou­cí tábora:
Mária Brindzáková – 603 796 197

Infor­ma­ce:
Kate­ři­na Komárková
tel: 731 327 322
e‑mail: [email protected]

Pdf ke stažení:

infor­ma­ce
při­hláš­ka
list účast­ní­ka
posu­dek lékaře
sou­hlas s ošetřením