Aktuality

KULIČKY NA JAKUBÁKU 31. SRPNA ODSTARTUJÍ 30. SEZONU DBP

29. 8. 2023

Sed­mý roč­ník tur­na­je ve stol­ních kulič­kách a hap­pe­ning Jaku­bák Open 2023 aneb Neboj se a cvrnk­ni si! ve čtvr­tek 31. srp­na od 16 hodin sym­bo­lic­ky zahá­jí jubi­lej­ní 30. sezo­nu Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Sou­čás­tí „kulič­ko­vé­ho“ odpo­led­ne na Jakub­ském náměs­tí v cen­t­ru Brna bude i pří­jem­ná hud­ba a občer­stve­ní. Akci mode­ru­je Michal Dalecký.

Začá­tek výroč­ní sezo­ny ovliv­ní pokra­čo­vá­ní kom­plex­ní­ho sta­veb­ně-tech­nic­ké­ho prů­zku­mu v budo­vě na Jakub­ském náměs­tí 5, kde Diva­dlo Bol­ka Polív­ky síd­lí. Od září pro­to bude diva­dlo dočas­ně hos­to­vat v Děl­nic­kém domě v Brně-Žide­ni­cích. Na divá­ky čeka­jí vskut­ku mimo­řád­ně inten­ziv­ní diva­del­ní zážitky.

Na úvod nové sezo­ny je při­pra­ve­na čer­ná kome­die Kati v režii Ondře­je Soko­la. V hlav­ní roli kata Její­ho Veli­čen­stva se před­sta­ví Petr Hal­ber­sta­dt a jeho celo­ži­vot­ní­ho riva­la ztvár­ní Bolek Polív­ka. Prin­ci­pál diva­dla v rám­ci záři­jo­vé­ho pro­gra­mu také uve­de své pro­slu­lé autor­ské před­sta­ve­ní DNA, ve kte­rém mu zdat­ně sekun­du­je jeho dce­ra Anna Polív­ko­vá. Zába­vu i inspi­ra­ci nabíd­ne bri­lant­ní fran­couz­ská tragi­ko­me­die Rebel­ky s Chan­tal Poulla­in, jejímž ústřed­ním téma­tem je odva­ha vze­přít se nalin­ko­va­né­mu živo­tu a vzít ho zpět do vlast­ních rukou.
Do Děl­nic­ké­ho domu v září zaví­ta­jí i dal­ší herec­ké hvězdy. Marek Adam­c­zyk spo­lu s Nelou Bou­do­vou poba­ví v kome­dii Hle­dám ženu, nástup ihned. Slav­ným fil­mem Někdo to rád hor­ké se necha­jí inspi­ro­vat Patrik Děr­gel a David Grán­ský v kome­dii Dámy vpřed! A Milan Šteindler se v insce­na­ci After Life v režii Jana Hře­bej­ka bude potý­kat se ztrá­tou blíz­ké­ho člo­vě­ka a těž­kým roz­hod­nu­tím, jak vlast­ně žít dál.

V lis­to­pa­du reper­toár Diva­dla Bol­ka Polív­ky obo­ha­tí novin­ka Oheň a popel, insce­na­ce hry brit­ské­ho dra­ma­ti­ka Chris­to­phe­ra Hampto­na. V režii Roma­na Polá­ka si zahra­jí Mar­tin Huba, Jiří Dvo­řák, Kris­tý­na Štar­ho­vá, Lau­ra Lau­ren­čí­ko­vá a Dra­ho­mí­ra Hof­ma­no­vá. A v plá­nu jsou také dal­ší udá­los­ti, jimiž spo­lu s divá­ky osla­ví Diva­dlo Bol­ka Polív­ky své 30. narozeniny.