Aktuality

Konec sezo­ny: Tur­naj v kulič­kách na Jaku­bá­ku, kome­di­ál­ní Re-kaba­ret a pří­pra­vy na Let­ní scénu

17. 6. 2019

V Diva­dle Bol­ka Polív­ky vrcho­lí 26. sezo­na. Ješ­tě než se v čer­ven­ci a srpnu insce­na­ce pře­su­nou na Let­ní scé­nu Miku­lo­vě, Brně a Slav­ko­vě, diva­dlo se s divá­ky roz­lou­čí kome­di­ál­ním Re-kaba­re­tem a také již tra­dič­ním tur­na­jem v kulič­kách na Jakub­ském náměstí.


Re-kaba­ret
Kom­po­no­va­ný večer plný klaun­ských gagů, komic­kých scé­nek, stand-upů a dob­ré­ho humo­ru se ode­hra­je 19. červ­na od 19 hodin.  Na jed­nom jeviš­ti se v ten­to večer pot­ka­jí Pavol Seriš, Filip Teller, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Mari­a­na Chme­la­řo­vá a kape­la Claunica.


Jaku­bák Open 2019 a tur­naj v kulič­kách aneb „Neboj se a cvrnk­ni si!“
Již tra­dič­ní hap­pe­ning a tur­naj ve stol­ních kulič­kách na Jakub­ském náměs­tí diva­del­ní sezo­nu uza­vře. Letos se akce diva­dla sta­ne sou­čás­tí fes­ti­va­lu Jaku­bák Open Air Fest (kul­tur­ní léto na Jakub­ském náměs­tí) a usku­teč­ní se 22. červ­na od 15 hodin. Zvá­ni jsou také všich­ni, kte­rým nechy­bí smy­sl pro humor a tro­chu sou­tě­ži­vos­ti v krvi. Jása­vou atmo­sfé­ru kon­čí­cí sezo­ny i zápo­le­ní v kulič­kách pod­po­ří kape­ly: UKULELE TROUBLEMAKERS (17.00–18.20) a DJANGO JET (19.00–21.00).


Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky od 10. 7. do 8. 8.
Již počtvr­té při­pra­vu­je­me svou Let­ní scé­nu. Popr­vé se však před­sta­ve­ní pod širým nebem budou postup­ně ode­hrá­vat hned ve třech atrak­tiv­ních loka­li­tách. Od 10. do 13. čer­ven­ce budou mít divá­ci mož­nost zhléd­nout insce­na­ce z pro­duk­ce Diva­dla Bol­ka Polív­ky v amfi­te­át­ru v Miku­lo­vě, od 22. čer­ven­ce do 3. srp­na na Bis­kup­ském dvo­ře Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea v Brně a od 6. do 8. srp­na se Let­ní scé­na pře­su­ne na nádvo­ří zám­ku do Slav­ko­va u Brna.


PROGRAM LETNÍ SCÉNY V MIKULOVĚ – AMFITEÁTRU (10. 7. — 13. 7.)
10. 7. Šašek a syn
11. 7. Šašek a syn
12. 7. Srnky
13. 7. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech


PROGRAM LETNÍ SCÉNY DIVADLA BOLKA POLÍVKY V BRNĚ (22. 7. — 3. 8.)
22. 7. Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho
23. 7. Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Burkeho
24. 7. Hor­ská dráha
25. 7. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech
26. 7. Lordi
27. 7. KONCERT: Hana a Petr Ulrychovi
28. 7. KONCERT: Ondřej Havel­ka a jeho Melo­dy Makers
29. 7. The Naked Tru­th – Odha­le­ná pravda
30. 7. KONCERT: Jan Budař – Sezna­m­me se
31. 7. Sex pro pokročilé
1. 8. Sex pro pokročilé
2. 8. Výji­meč­ný stav
3. 8. Šašek a syn


PROGRAM LETNÍ SCÉNY NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU SLAVKOV– AUSTERLITZ (6. 8. — 8. 8.)
6. 8. DNA
7. 8. DNA
8. 8. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech


Začát­ky před­sta­ve­ní i kon­cer­tů jsou ve 20.00 hodin. Změ­na pro­gra­mu vyhrazena.

Part­ne­ři Let­ní scé­ny jsou: sta­tu­tár­ní měs­to Brno, Jiho­mo­rav­ský kraj, Miku­lov­ská roz­vo­jo­vá, Zámek Slav­kov – Aus­ter­li­tz, tis­kár­na Hel­bich, Morav­ské zem­ské muze­um, SNIP & CO, Rosound, pivo­var Kame­ni­ce, rádio Kro­ko­dýl a Free, Ren­gl, Euroz­prá­vy a Railreklam.