Aktuality

Konec plat­nos­ti dár­ko­vých poukazů

28. 8. 2018

Milí divá­ci,

obdr­že­li jste v prů­bě­hu aktu­ál­ně kon­čí­cí sezo­ny od svých blíz­kých dár­ko­vý pou­kaz na vstu­pen­ky do naše­ho diva­dla a ješ­tě jste ho neuplatnili?
Dovo­lu­je­me si upo­zor­nit, že plat­nost pou­ka­zů vypr­ší k 31. 8. 2018 a není mož­né ji prodloužit!
Za dár­ko­vý pou­kaz je mož­né zakou­pit v poklad­ně diva­dla vstu­pen­ky na všech­na před­sta­ve­ní, kte­rá nalez­ne­te v pro­gra­mu na webo­vých stránkách.

Vyu­žij­te posled­ní dny na výběr toho nej­lep­ší­ho před­sta­ve­ní pro potě­še­ní vaší duše.

Těší­me se na vás v nové sezo­ně, kte­rou zaha­ju­je­me již 6. září před­sta­ve­ním Šašek a syn.

Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky