Aktuality

Kome­di­ál­ní one man show Pala Seri­še Pozemšťan vyprá­ví o lidech 21. sto­le­tí oči­ma mimozemšťana

29. 3. 2019

Dru­hou pre­mi­é­rou letoš­ní sezo­ny bude 5. dub­na od 19.00 autor­ská insce­na­ce Pozemšťan v podá­ní her­ce Pavo­la Seri­še a v režii Hany Miko­láš­ko­vé. Fyzic­kým stand-upem i kome­di­ál­ní pan­to­mi­mou autor vyprá­ví bláz­ni­vý pří­běh o mimo­zemš­ťa­no­vi, kte­rý při svém poby­tu na Zemi shle­dá, že by se rád stal člo­vě­kem. Pavol Seriš v insce­na­ci sati­ric­ky pohlí­ží na cha­o­tic­ký svět, kte­rý dneš­ní člo­věk při­jí­má jako nor­mu. Pozemšťan je diva­del­ní zprá­vou o lidech 21. sto­le­tí, kte­ří se díva­jí všu­de kolem sebe, jen ne do zrcadla.

Při puto­vá­ní po pla­ne­tě Zemi zjiš­ťu­je zblou­di­lý mimo­zemšťan, že by se chtěl stát člo­vě­kem. Bed­li­vě zkou­má, jak se tako­vý člo­věk pro­je­vu­je, a po letech stu­dia se z něj stá­vá oprav­do­vý spe­ci­a­lis­ta! Mimo­zem­ský původ mu umož­ňu­je neza­u­ja­tý a zce­la nový pohled na lidi i na kaž­do­den­ní situ­a­ce. Poda­ří se mu pocho­pit naše cho­vá­ní nato­lik, aby se mohl roz­lou­čit se svou šedi­vou pla­ne­tou a zapad­nout do spo­leč­nos­ti na pes­t­ro­ba­rev­né Zemi?

„Zku­si­li jsme se na člo­vě­ka podí­vat z výraz­né­ho, až mimo­zem­ské­ho nad­hle­du. Kaž­do­den­ní situ­a­ce sle­du­je­me oči­ma bytos­ti, kte­rá se sna­ží najít sou­vis­los­ti mezi tím, co lidé říka­jí, co děla­jí a jak se cho­va­jí. Mimo­zemšťan si rea­li­tu vyklá­dá na zákla­dě vněj­ší­ho pozo­ro­vá­ní a ne vždy se mu poda­ří roz­klí­čo­vat pří­či­ny lid­ské­ho cho­vá­ní. Tím se dostá­vá do vtip­ných, ale i pre­kér­ních situ­a­cí,“ říká dra­ma­turg insce­na­ce Matěj Ran­dár.

„Ten­to kus píšem už viac ako rok. Člo­vek odpo­zo­ro­va­ný pri­már­ne skrz telo je mimo­ri­a­d­ne boha­tá a nevy­čer­pa­teľ­ná téma. Už len to ako cho­dí­me ale­bo ako sa sprá­va­me v par­ku či na ple­se ma neprestá­va fas­ci­no­vať. Verím, že sa nám, insce­ná­to­rom, podarí túto fas­ci­ná­ciu člo­ve­kom pre­mi­et­nuť do výsled­né­ho diva­del­né­ho tva­ru,“ dopl­ňu­je autor a herec Pavol Seriš.