Aktuality

KLÁRA A BÁRA 1. 12. ZRUŠENA

2. 9. 2020

Váže­ní divá­ci,
před­sta­ve­ní KLÁRA A BÁRA 1. 12. 2020 nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů odehráno. 

Vstu­pen­ky může­te vrá­tit nej­poz­dě­ji do 31. 12. 2020.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Vstup­né za vstu­pen­ky zakou­pe­né přes pro­dej­ní sys­tém GoOut bylo navrá­ce­no na dár­ko­vé pou­ka­zy s plat­nos­tí dv roky. Pří­pad­né dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstupenky.

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]). 
Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Eva Šim­ko­vá, [email protected]).

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. Diva­dlo Bol­ka Polívky