Aktuality

KALENDÁŘ PROMĚNY 2021

19. 12. 2020

Je tady dal­ší roč­ník Kalen­dá­ře Pro­mě­ny s dva­nác­ti foto­gra­fie­mi, kte­ré před­sta­vu­jí čes­ké osob­nos­ti v pro­mě­nách foto­gra­fa Pet­ra Kureč­ky, ten­to­krát ve zná­mých fil­mo­vých pla­ká­tech.
Těšit se může­te na Jiří­ho Dvo­řá­ka, Len­ku Vla­sá­ko­vou, Báru Hrzá­no­vou, Rad­ka Holu­ba, Kar­la Drob­né­ho, Janu Plod­ko­vou, Mar­tu Isso­vou, Kar­la Heř­mán­ka se synem a dal­ší zná­me osob­nos­ti.

Kalen­dář může­te zakou­pit v poklad­ně diva­dla nebo na diva­del­ním e‑shopu.

V letoš­ním roce může­te zakou­pit limi­to­va­ný počet kalen­dá­řů s pod­pi­sem hereč­ky a zakla­da­tel­ky Nada­ce Archa Chan­tal paní Chan­tal Poulla­in.

Cha­ri­ta­tiv­ní kalen­dář Pro­mě­ny a s tím spo­je­ný křest a draž­ba obra­zů pomá­há Nada­ci Archa Chan­tal finan­co­vat pro­jek­ty pro děti. Z důvo­du koro­na­vi­ro­vých opat­ře­ní se letoš­ní draž­ba obra­zů koná onli­ne a zúčast­nit se jí může­te i vy!

Výtě­žek z pro­de­je kalen­dá­řů a onli­ne auk­ce obra­zů popu­tu­je na dva naplá­no­va­né pro­jek­ty v nad­chá­ze­jí­cím roce:

  1. Dět­ské plic­ní oddě­le­ní v Krči (výmal­ba, dodá­ní her­ních prv­ků, balanč­ní prv­ky, klouzač­ka a drob­ný náby­tek a s tím spo­je­ná chod­ba, kde je potře­ba vyma­lo­vat, vymě­nit osvět­le­ní a vyzdo­bit obráz­ky). Dále potom dět­ská pro­lé­zač­ka do ven­kov­ní­ho pro­sto­ru, kte­rý by měl být záro­veň oplocen.
  2. Vyba­ve­ní dět­ské her­ny na Psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ce v Hrad­ci Krá­lo­vé (dodá­ní nábyt­ku, her­ních a inter­ak­tiv­ních prv­ků, seda­cích vaků a také sto­leč­ku se žid­lič­ka­mi na tvo­ře­ní + seda­cí kou­tek pro rodiče).