Aktuality

Sou­kro­mý: Hvězdy na jeviš­ti i na oblo­ze od 11. červ­na do 14. srp­na 2022

31. 5. 2022

Zla­ta Ada­mov­ská, Petr Nárož­ný, Simo­na Sta­šo­vá, Iva Jan­žu­ro­vá, Karel Roden, Jiří Lábus, Oldřich Kai­ser, Pavel Liš­ka, Anna Polív­ko­vá, Vla­di­mír Polív­ka… a samo­zřej­mě Bolek Polív­ka. Sed­mý roč­ník Let­ních scén Diva­dla Bol­ka Polív­ky při­ve­de na jeviš­tě pod hvězd­nou oblo­hou ty nej­zá­ři­věj­ší stá­li­ce i vychá­ze­jí­cí hvězdy sou­čas­né­ho tuzem­ské­ho diva­dla. Od 11. červ­na do 14. srp­na se bude hrát v amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře v Brně, od 5. do 9. čer­ven­ce v amfi­te­át­ru v Miku­lo­vě a 12. a 13. čer­ven­ce na nádvo­ří Zám­ku Slav­kov – AUSTERLITZ. Vstu­pen­ky je mož­né zakou­pit onli­ne na webu zde.

Nej­ví­ce před­sta­ve­ní v rám­ci Let­ních scén Diva­dla Bol­ka Polív­ky 2022 bude hos­tit amfi­te­átr v zad­ní čás­ti are­á­lu kou­pa­liš­tě v Brně na Kra­ví hoře. Ten po loň­ské roz­sáh­lé rekon­struk­ci nyní nabí­zí 540 kom­fort­ních míst k seze­ní, záze­mí s občer­stve­ním a toa­le­ta­mi. A jako bonus – krás­ný výhled na Brno! Pro­gram zdej­ší let­ní scé­ny zahr­nu­je novin­ky i osvěd­če­né reper­toá­ro­vé hity z Diva­dla Bol­ka Polív­ky i ze spřá­te­le­ných divadel.
Hned dvě brněn­ské pre­mi­é­ry zdo­bí pro­gram let­ní scé­ny na Kra­ví hoře: 14. čer­ven­ce Nikdy není poz­dě – důmy­sl­ně vysta­vě­ná kome­die pro dva her­ce, Janu Pau­lo­vou a Vác­la­va Vydru, v šes­ti rolích. Kro­mě třas­ka­vých humor­ných situ­a­cí čekej­te i zti­še­né tóny k zamyš­le­ní. A 11. srp­na bude v Brně popr­vé uve­de­na kome­die Už je tady zas! o tom, co všech­no by se moh­lo stát, kdy­by se dnes v par­ku pro­bu­dil Adolf Hit­ler – v hlav­ní roli Ondřej Kavan.

Na sou­kro­mý kurz herec­tví se při­hlá­sí nejen mla­dí lidé, kte­ří se chtě­jí při­pra­vit na při­jí­mač­ky, ale i tři frustro­va­né ženy řeší­cí vlast­ní „dra­ma­ta“ (jed­nu z nich si zahra­je Zuza­na Kro­ne­ro­vá). Jak jim to půjde, to uvi­dí­te 8. srp­na v kome­dii Hereč­ky. V úte­rý 2. srp­na zaru­če­ně poba­ví také novin­ka s Mar­kem Adam­c­zy­kem Hle­dám ženu, nástup ihned, jejíž bláz­ni­vou záplet­ku nazna­ču­je už sám název. Diva­dlo A. Dvo­řá­ka Pří­bram při­ve­ze 30. červ­na nové nastu­do­vá­ní Bala­dy pro ban­di­tu. V hlav­ních rolích nesmr­tel­né­ho pří­bě­hu Niko­ly Šuha­je lou­pež­ní­ka o vel­ké lás­ce a zra­dě se před­sta­ví Anna Fixo­vá a Pavel Batěk.

Chy­bět nebu­de ani legen­dár­ní insce­na­ce Podiv­né odpo­led­ne dr. Zvon­ka Bur­ke­ho 11. a 14. červ­na s Bol­kem Polív­kou v hlav­ní roli. V úte­rý 21. červ­na pak do Brna zaví­tá Špi­nar­ka. Při­jíž­dí, jak taky jinak, z Ost­ra­vy, kde pro jeviš­tě zpra­co­va­li osud malé vel­ké zpě­vač­ky Věry Špi­na­ro­vé v Diva­dle Pet­ra Bez­ru­če. Vlo­ni měla na Kra­ví hoře pre­mi­é­ru, nyní se sem opět vra­cí S lás­kou Mary. Do pří­bě­hu o tom, jak se poklid­ný dám­ský dýchá­nek může pro­mě­nit v nejdi­vo­čej­ší mejdan a život­ní jízdu, vás zave­dou Vero­ni­ka Žil­ko­vá a její spo­lu­hráč­ky 20. červ­na a pak 31. čer­ven­ce. O ženách, kte­ré se zkou­še­jí nau­čit, jak žít, a hlav­ně být šťast­né, je také insce­na­ce Švan­do­va diva­dla Cry baby cry 23. červ­na. V nedě­li 14. srp­na bude amfi­te­átr pat­řit kon­cer­tu kape­ly Gol­den Deli­ci­ous – ostří­le­né brněn­ské for­ma­ci smě­le kra­lu­jí­cí večír­kům napříč celou repub­li­kou. Rock’n’roll, rock, pop, funk, dis­co rules for ever!

Začát­ky před­sta­ve­ní jsou vždy ve 20.30 s výjim­kou před­sta­ve­ní Shi­r­ley Valen­ti­ne (24. a 25. 7.) a všech před­sta­ve­ní v Miku­lo­vě, kte­rá začí­na­jí již ve 20.00.

Pro­gram Let­ních scén Diva­dla Bol­ka Polív­ky 2022.