Aktuality

HRAJEME!

5. 10. 2020

Milí divá­ci,
máme radost, že i přes aktu­ál­ní situ­a­ci jsou vlád­ní opat­ře­ní ote­vře­ná diva­del­ním před­sta­ve­ním a my se tak s Vámi může­me setká­vat i nadále. 

Pokud není napsá­no jinak, všech­na před­sta­ve­ní se usku­teč­ní dle původ­ní­ho plá­nu. V pří­pa­dě nut­ných změn nalez­ne­te veš­ke­ré infor­ma­ce na www.divadlobolkapolivky.cz/aktuality.

Neboj­te se při­jít k nám do diva­dla! Pro­sto­ry diva­dla pra­vi­del­ně dez­in­fi­ku­je­me, ve foyer diva­dla jsou roz­mís­tě­né dez­in­fek­ce a v hle­diš­ti udr­žu­je­me tako­vou tep­lo­tu, aby se Vám i přes nasa­ze­né rouš­ky dob­ře dýcha­lo. U nás je nakaž­li­vý jenom humor.

Těší­me se na vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky