Aktuality

HRAJEME! POJĎTE DO DIVADLA BEZPEČNĚ.

18. 8. 2021

Milí divá­ci,
abychom vám opět moh­li roz­dá­vat radost, bude nezbyt­né dodr­žo­vat násle­du­jí­cí hygi­e­nic­ká opatření:

  • vstup do diva­dla je mož­ný pou­ze s nasa­ze­ným respi­rá­to­rem nebo nanorouškou
  • divá­ci se musí pro­ká­zat elek­tro­nic­kým či písem­ným potvr­ze­ním o spl­ně­ní jed­né ze tří podmínek: 
    • potvr­ze­ní o nega­tiv­ním výsled­ku POC anti­gen­ní­ho tes­tu ne star­ší 72 hod nebo potvr­ze­ní o nega­tiv­ním PCR tes­tu ne star­ším 7 dní (u dětí do 6 let není tes­to­vá­ní poža­do­vá­no, mlad­ší 18 let mohou mít potvr­ze­ní o bez­in­fekč­nos­ti ze své ško­ly či od zákon­né­ho zástupce)
    • 14 dní po dru­hé dáv­ce očkování
    • cer­ti­fi­kát o pro­dě­lá­ní one­moc­ně­ní COVID-19 (max. do 180 dní)

TESTOVÁNÍ DIVÁKŮ

Pokud bys­te z jaké­ho­ko­liv důvo­du nemě­li zajiš­tě­ný anti­gen­ní nebo PCR test, je mož­né se na mís­tě otes­to­vat – regis­tro­vat se může­te zde: https://reservatic.com/public_services/oblastni-spolek-ceskeho-cerveneho-krize-odberove-misto-blansko-mobilni-odberovy-tym/public_operations/8090/new_reservation

Cena tes­tu je 100 Kč (plat­ný pou­ze pro dané před­sta­ve­ní) nebo 200 Kč (plat­ný tři dny).

Pev­ně věří­me, že nut­ná opat­ře­ní nijak neo­vliv­ní umě­lec­ké zážit­ky, na kte­ré jste tak dlou­ho těši­li!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky