Aktuality

Hor­ská drá­ha sve­ze v led­no­vé pre­mi­é­ře Mila­na Kňaž­ka a Evu Novotnou

7. 1. 2019

Prv­ní insce­na­cí nové sezo­ny z naší vlast­ní pro­duk­ce se sta­ne Hor­ská drá­ha. Ve fran­couz­ské kon­ver­zač­ní kome­dii s prv­ky absurd­ní­ho humo­ru pro dva her­ce se v režii Pet­ra Hal­ber­sta­d­ta před­sta­ví zná­mý slo­ven­ský herec  (Pierre) a člen­ka čino­hry Národ­ní­ho diva­dla Brno Eva Novot­ná (Jul­li­et). Pre­mi­é­ra je plá­no­vá­na na 11. led­na 2019 od 19.00 hodin. Od břez­no­vé reprí­zy 17. břez­na se divá­ci mohou také těšit na hereč­ku a dabér­ku Jit­ku Jež­ko­vou, kte­rá se bude s Evou Novot­nou pra­vi­del­ně alter­no­vat. Vstu­pen­ky jsou k dis­po­zi­ci onli­ne přes síť GoOut­ne­bo na poklad­ně Diva­dla Bol­ka Polívky.

Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer. Nao­pak oba hrá­či roz­jíž­dě­jí pře­hlíd­ku šar­mu a osob­ní­ho kouz­la, kte­ré se pře­lé­vá z jed­né stra­ny na dru­hou, až si při­pa­dá­me doslo­va jako na hor­ské drá­ze. A stej­ně, jako musí po kaž­dém stou­pá­ní při­jít prud­ký sešup, tak se díky neče­ka­ným zvra­tům náh­le pro­mě­ňu­je také situ­a­ce mezi hos­ti­te­lem a jeho návště­vou. Jíz­da na hor­ské drá­ze je zkrát­ka nevy­zpy­ta­tel­ným, ale sil­ným zážit­kem pro všech­ny zúčastněné!

„Hor­ská drá­ha je dob­rá hra, fran­couz­ská kome­die – a já navíc pat­řím k her­cům, kte­ří si mys­lí, že diva­dlo by mělo být zábav­né. Když se tře­ba divá­ci tři až pět minut neza­smě­jí, mám pocit pro­vi­ně­ní. Hor­ská drá­ha je pří­běh staré­ho pra­sá­ka a mla­dé dív­ky, jiné posta­vy tam nejsou, tak­že může­te hádat, koho hra­ju. Jde vlast­ně o vtip­ný dia­log s neče­ka­ným rozuz­le­ním, kte­ré nebu­de­me pro­zra­zo­vat, abychom divá­ky neod­ra­di­li. Momen­tů pře­kva­pe­ní je tam dokon­ce více­ro, což mám na diva­dle taky moc rád. Když se děj změ­ní jinak, než pub­li­kum na zákla­dě toho, co vidě­lo, před­po­klá­dá. A tady je hned něko­lik tako­vých obra­tů. Přijď­te se podí­vat,“zve na před­sta­ve­ní Milan Kňaž­ko.

Hra Eri­ca Assou­se Hor­ská drá­ha byla napsá­na v roce 2004. Při jejím fran­couz­ském uve­de­ní zazá­řil v muž­ské roli slav­ný Ala­in Delon. V Diva­dle Bol­ka Polív­ky­se text insce­nu­je v pře­kla­du Ale­xan­dra Jerieho.

Hor­ská drá­ha – PREMIÉRA 11. led­na 2019 v Diva­dle Bol­ka Polívky

Autor: Eric Assous
Režie: Petr Halberstadt
Hra­jí: Milan Kňaž­ko, Eva Novotná/ Jit­ka Ježková
Dra­ma­tur­gie: Jan Krupa
Scé­no­gra­fie: Jaro­slav Milfajt
Kos­týmy: Hana Halberstadt
Pře­klad: Ale­xan­der Jerie

Nej­bliž­ší reprí­zy: 13. 1., 6. 2., 11. 2., 5. 3. a 17. 3.