Aktuality

Fes­ti­val Ženy ženám

25. 2. 2020

Od před­po­sled­ní­ho úno­ro­vé­ho dne do 3. dub­na bude Diva­dlo Bol­ka Polív­ky pořá­dat fes­ti­val Ženy ženám (a odváž­ným mužům), jehož zámě­rem je osla­vit žen­ství, krá­su, tvo­ři­vost, odva­hu a inte­li­gen­ci.
Návštěv­ni­ce a návštěv­ní­ci se mohou těšit na diva­del­ní před­sta­ve­ní z reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky a jeho stá­lých part­ne­rů. V Uni­ver­zit­ním kině Sca­la bude mož­né zajít na pro­jek­ci fil­mů se sil­ný­mi žen­ský­mi hrdin­ka­mi. Ve Fres­ko­vém sálu na Zel­ném trhu č. 10 pro­běh­ne série debat věno­va­ných zají­ma­vým ženám, pod­ni­ka­vos­ti, ambi­cím a život­ní­mu sty­lu.
Foyer diva­dla zapl­ní kres­by a obra­zy malíř­ky, ilu­strá­tor­ky a gra­fič­ky Zde­ny Höhmo­vé. Pro všech­ny, kte­ří rádi pomo­hou těm, kdo to potře­bu­jí a ješ­tě by si rádi našli sty­lo­vé kous­ky do svých šat­ní­ků, dopo­ru­ču­je­me navští­vit 27. břez­na cha­ri­ta­tiv­ní Bazar pro zacho­vá­ní úsmě­vu. Kro­mě poří­ze­ní ori­gi­nál­ních kous­ků od her­ců a here­ček si může­te vychut­nat i výbor­nou kávu, drob­né slad­kos­ti, sla­nos­ti a neza­po­me­nu­tel­nou atmo­sfé­ru. Výtě­žek popu­tu­je Klu­bu svo­bod­ných matek. 

PROGRAM FESTIVALU