Aktuality

FESTIVAL ŽENY ŽENÁM: KVĚTNOVÁ OSLAVA ŽENSTVÍ, KRÁSY, TVOŘIVOSTI, ODVAHY A INTELIGENCE

4. 5. 2023

Kvě­ten, měsíc vyhra­ze­ný lás­ce i Dnu matek, je u nás tra­dič­ně ve zna­me­ní fes­ti­va­lu Ženy ženám. Téma letoš­ní­ho roč­ní­ku Žena inspi­ru­jí­cí a žena inspi­ro­va­ná se pro­lí­ná celým pro­gra­mem, ve kte­rém nechy­bí diva­dlo, hud­ba, pod­nět­né před­náš­ky ani swap.

„Milé ženy, moje milo­va­ná Mar­cel­ka vzkřik­la kdy­si, když jsem odchá­zel z domu: ‘Neza­po­meň, že mě milu­ješ…’ Já i moji přá­te­lé, až na výjim­ky, neza­po­mí­ná­me. Milu­je­me Vás, ženy naše dra­hé. Víme, že man­žel­ství by mělo být vede­no jako fir­ma. A víme také, že žena v této fir­mě by měla míti nejmé­ně pade­sát pro­cent. Objí­mám a ani Vy neza­po­meň­te, že Vás milu­je­me!“ Osob­ní vzkaz prin­ci­pá­la Bol­ka Polív­ky je záro­veň srdeč­nou pozván­kou na letoš­ní festival.

Prv­ním fes­ti­va­lo­vým před­sta­ve­ním je 4. květ­na Mada­me Rubin­stein. V hlav­ních rolích tragi­ko­mic­ké­ho pří­bě­hu krá­lov­ny kos­me­tic­ké­ho impé­ria Hele­ny Rubin­stein a její nej­vět­ší rival­ky Eli­za­be­th Arden exce­lu­jí Dana Syslo­vá a Mile­na Stein­masslo­vá. Dal­ší dvě výteč­né hereč­ky, Chan­tal Poulla­in a Ště­pán­ka Křes­ťa­no­vá, se na jeviš­ti Diva­dla Bol­ka Polív­ky sejdou 7. květ­na. Bri­lant­ní fran­couz­ská tragi­ko­me­die Rebel­ky vyprá­ví o náhod­ném setká­ní dvou zra­lých žen, kte­ré se roz­hod­ly, kaž­dá z jiné­ho důvo­du, vze­přít se nalin­ko­va­ným živo­tů­ma vzít osud zpět do vlast­ních rukou.

Bolek Polív­ka 14. květ­na ve 14 hodin úvod­ním slo­vem zahá­jí před­náš­ku Katarí­ny Hol­lé: Film a diva­dlo. Význam­ná čes­ká kos­tým­ní výtvar­ni­ce, drži­tel­ka Čes­ké­ho lva za film Hoří­cí keř, jejíž pro­fes­ní kari­é­ra zahr­nu­je spo­lu­prá­ci s tuzem­ský­mi i zahra­nič­ní­mi diva­dly a s před­ní­mi čes­ký­mi fil­mo­vý­mi tvůr­ci, se podě­lí o své cen­né pro­fes­ní zku­še­nos­ti. Od 15 hodin bude foyer DBP dějiš­těm kon­cer­tu Doro­ty Baro­vé. Oce­ňo­va­ná vio­lon­cel­list­ka a zpě­vač­ka, drži­tel­ka Ceny Thá­lie za hud­bu k před­sta­ve­ní Dům hlu­ché­ho a Ceny Anděl 2018 v kate­go­rii jazz, hra­je v mno­ha hudeb­ních usku­pe­ních, zná­má je pře­de­vším jako člen­ka dua Tara Fuki. A od 16 hodin při­leh­lý salo­nek zapl­ní swap – skvě­lá pří­le­ži­tost při­nést pře­by­teč­né oble­če­ní, šper­ky či kabel­ky a na mís­tě je vymě­nit za čer­stvé kous­ky. Zkrát­ka „něco za něco“.

Hoř­ká kome­die S lás­kou Mary je na pro­gra­mu 16. květ­na. Do pří­bě­hu o tom, jak se z poklid­né­ho dám­ské­ho dýchán­ku může stát nejdi­vo­čej­ší mejdan, vás zave­de Vero­ni­ka Žil­ko­vá a její spo­lu­hráč­ky. Dost mož­ná si spo­lu s nimi uvě­do­mí­te, že „žít“ může být málo. Život je potře­ba si „užít“. Dokud není poz­dě. Hrdin­kou roman­tic­ké kome­die Per­fect Days, kte­rou fes­ti­val Ženy ženám uve­de 17. květ­na, je úspěš­ná kadeř­ni­ce Barbs v bra­vur­ním podá­ní Len­ky Vla­sá­ko­vé. Na prv­ní pohled má úpl­ně všech­no: pro­spe­ru­jí­cí fir­mu, popu­la­ri­tu, exklu­ziv­ní byt, přá­te­le a peč­li­vou mat­ku. Ovšem jed­no jí chy­bí – nestih­la mít dítě a zbý­vá jí posled­ních pár let, kdy se to musí podařit.

Diva­del­ní spo­lek Kašpar se fes­ti­va­lu zúčast­ní 20. květ­na s kome­dií Tera­sa o bytě s krás­nou tera­sou, kde se dějí nevy­svět­li­tel­né věci… O bytě, jehož oby­va­te­lé zde zaži­li lás­ku i její umí­rá­ní, a ješ­tě, než se roz­hod­li jej opus­tit, vidí, jak se plní nový­mi návštěv­ní­ky, kte­ří tu pro­ží­va­jí svá vlast­ní osu­do­vá setká­ní. Hra­jí: Pet­ra Špal­ko­vá, Milo­slav Tichý, Jan Medu­na, Mar­ti­na Práši­lo­vá, Marek Pospí­chal, Mile­na Stein­masslo­vá a Tomáš Stolařík.

Reno­mo­va­ný brněn­ský muzi­ko­log a skla­da­tel Miloš Štěd­roň se 21. květ­na od 14 hodin zasvě­ce­ně roz­ho­vo­ří na téma Ženy v hud­bě a v diva­dle. Miloš Štěd­roň je auto­rem hud­by k mno­ha čino­hrám a fil­mům, kom­po­nu­je orchest­rál­ní, komor­ní a vokál­ní kon­cert­ní sklad­by a hud­bu pro lido­vé nástro­je. Večer od 19 hodin bude pat­řit bri­lant­ní „one woman show“ Eliš­ky Bal­ze­ro­vé, kte­rá v kome­dii Můj báječ­ný roz­vod ztvár­ní všech pat­náct postav.

Na závěr, 27. květ­na, se fes­ti­val Ženy ženám pře­mís­tí do Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea. V pavi­lo­nu Anthro­pos v 16 hodin začne komen­to­va­ná pro­hlíd­ka Pra­vě­ká síla žen – Gen­der v dobách lov­ců mamu­tů s arche­o­lo­gem Petrem Kostr­hu­nem. Jaká byla pra­vě­ká žena? Pasiv­ní ochrán­ky­ně domá­cí­ho krbu, nebo sil­ná nezá­vis­lá bytost? Nej­no­věj­ší vědec­ké výzkumy uka­zu­jí, jak moc jsou dneš­ní před­sta­vy o době pra­vě­ké zkres­le­né a jak moc pod­lé­ha­jí zaži­tým ste­re­o­ty­pům sou­čas­né spo­leč­nos­ti. Pojď­te si vyslech­nout, jak to všech­no vlast­ně bylo. Sou­čás­tí pro­hlíd­ky bude i spe­ci­ál­ní pře­kva­pe­ní – jako inspi­ra­ce nejen pro ženy.