Aktuality

Fes­ti­val Ženy ženám

29. 4. 2022

Milé divač­ky, milí diváci,

zve­me Vás na kaž­do­roč­ní fes­ti­val Ženy ženám (a odváž­ným mužům), kte­rý bude tra­dič­ně ve zna­me­ní diva­dla, fil­mu, výtvar­né­ho umě­ní, dis­ku­sí a cha­ri­ty. Téma­tem 6. roč­ní­ku je ŽENA — mat­ka a mateřství.

Boha­tá pro­gra­mo­vá nabíd­ka se letos z Diva­dla Bol­ka Polív­ky roz­ší­ří také do Uni­ver­zit­ní­ho kina Sca­la, do Fres­ko­vé­ho sálu na Zel­ném trhu a do Morav­ské gale­rie v Brně. Fes­ti­val pro­běh­ne od 2. do 28. květ­na.

Kom­plet­ní pro­gram fes­ti­va­lu nalez­ne­te na zde.

Těší­me se na Vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky