Aktuality

Fes­ti­val Ženy ženám 1.–31. 3. 2019

22. 2. 2019

Bře­zen pat­ří již tra­dič­ně v diva­dle fes­ti­va­lu Ženy ženám a odváž­ným mužům, jehož zámě­rem je osla­vit žen­ství, krá­su, tvo­ři­vost, odva­hu a inte­li­gen­ci. Ten­to­krát se pře­hlíd­ka bude konat od 1. do 31. břez­na v pro­sto­rách diva­dla a Uni­ver­zit­ní­ho kina Sca­la. Pro­gram bude ješ­tě o něco pes­t­řej­ší než v minu­lých letech.

Návštěv­ni­ce a návštěv­ní­ci se mohou těšit na diva­del­ní před­sta­ve­ní z naše­ho reper­toá­ru a jeho stá­lých part­ne­rů, pro­jek­ci fil­mů se sil­ný­mi žen­ský­mi hrdin­ka­mi a sérii debat věno­va­ných zají­ma­vým ženám, pod­ni­ka­vos­ti, ambi­cím a život­ní­mu stylu.

Při zakou­pe­ní vstu­pe­nek na před­náš­ku a pro­jek­ci fil­mu, zís­ka­jí divá­ci sle­vu 20 % na nákup vstu­pe­nek na před­sta­ve­ní DBP, kte­ré se koná v rám­ci fes­ti­va­lu (sle­va se vzta­hu­je pou­ze na jeden titul).

Pro­gram fes­ti­va­lu zde.