Aktuality

Důle­ži­té informace!

10. 3. 2020

Váže­ní diváci,

vzhle­dem k opat­ře­ní Bez­peč­nost­ní rady stá­tu pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru (kte­rá nás nutí nehrát) pře­sou­vá­me všech­na před­sta­ve­ní plá­no­va­ná v pro­gra­mu Diva­dla Bol­ka Polív­ky od úte­rý 10. břez­na do úte­rý 24. břez­na na náhrad­ní ter­mí­ny pod­le mož­nos­tí. Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti a nové ter­mí­ny včas zve­řej­ní­me.

Situ­a­ci nadá­le sledujeme.

Děku­je­me za pocho­pe­ní i za zacho­vá­ní příz­ně naše­mu divadlu.

Diva­dlo Bol­ka Polívky