Aktuality

Důle­ži­té oznámení!

11. 3. 2020

Váže­ní diváci,

v sou­vis­los­ti s naří­ze­ním Bez­peč­nost­ní rady stá­tu pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru sdělujeme:

Na zákla­dě roz­hod­nu­tí vlá­dy nesmí­me ode­hrát před­sta­ve­ní s kapa­ci­tou nad sto lidí.  Domní­vá­me se však, i když už toto bez­peč­nost­ní opat­ře­ní při­ve­de naše diva­dlo do vel­mi obtíž­né eko­no­mic­ké situ­a­ce, že pou­ze tako­vé ome­ze­ní počtu osob nemu­sí napl­nit oče­ká­va­ný účinek.

Pro­to jsme se roz­hod­li při­stou­pit k násle­du­jí­cím krokům:

  1. Pře­sou­vá­me všech­na před­sta­ve­ní plá­no­va­ná v pro­gra­mu Diva­dla Bol­ka Polív­ky od úte­rý 10. do pon­dě­lí 13. dub­na na náhrad­ní ter­mí­ny pod­le mož­nos­tí. Nové ter­mí­ny včas zve­řej­ní­me.
  2. Pře­sou­vá­me plá­no­va­nou pre­mi­é­ru pohád­ky “Aby se děti divi­ly” z původ­ně plá­no­va­né­ho ter­mí­nu v sobo­tu 28. a v nedě­li 29. břez­na na nový ter­mín a to na sobo­tu 16. a nedě­li 17. květ­na vždy od 10:00.
  3. Opat­ře­ní roz­ši­řu­je­me také na násle­du­jí­cí akce s kapa­ci­tou pod 100 účastníků:
  1. Čte­ní ke kafi plá­no­va­né na pátek 13. břez­na ve fres­ko­vém sále na Zel­ném trhu 10, bude pře­su­nu­to na náhrad­ní ter­mín čtvr­tek 21. květ­na v 19:30.
  2. Deba­ta „Mar­ké­ta a Mau­ra” uvá­dě­ná v rám­ci fes­ti­va­lu Ženy Ženám v úte­rý 24. břez­na od 17:00 bude zru­še­na bez náhrady.
  3. Před­náš­ka Milo­še Štěd­ro­ně ve Fres­ko­vém sále 31. 3. bude zru­še­na bez náhrady.
  4. Fil­mo­vé pro­jek­ce plá­no­va­né v Uni­ver­zit­ním kině Sca­la, kte­ré se měly konat v rám­ci fes­ti­va­lu Ženy ženám, jsou bez náhra­dy zrušené.
  5. Upra­vu­je­me ote­ví­ra­cí dobu poklad­ny. Podrob­nos­ti nalez­ne­te zde.

O pří­pad­ných dal­ších změ­nách vás bude­me informovat.

Děku­je­me za pochopení,

Diva­dlo Bol­ka Polívky