Aktuality

DŮLEŽITÉ: INFORMACE K PŘELOŽENÝM PŘEDSTAVENÍM

11. 9. 2020

Milí divá­ci,

jak všich­ni víme, doba je nejis­tá, pro­to si Vám dovo­lu­je­me zno­vu při­po­me­nout, že náhrad­ní ter­mí­ny jar­ních před­sta­ve­ní pro­bí­ha­jí zrov­na v těch­to měsí­cích. Pře­hled náhrad­ních ter­mí­nů nalez­ne­te v aktu­a­li­těNÁHRADNÍ TERMÍNY PŘELOŽENÝCH PŘEDSTAVENÍ (COVID-19)“.

Záro­veň bychom vám chtě­li při­po­me­nout, že mož­nost vrá­ce­ní vstup­né­ho na pře­lo­že­ná před­sta­ve­ní na dár­ko­vý pou­kaz vypr­še­la 30. 6. 2020. Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, vstu­pen­ky vám může­me pře­su­nout na stej­né nebo jiné před­sta­ve­ní v blíz­ké budouc­nos­ti dle vaše­ho výbě­ru. Infor­muj­te nás o vašem roz­hod­nu­tí nej­poz­dě­ji 10 dní před náhrad­ním termínem.

Neboj­te se při­jít k nám do diva­dla. Dodr­žu­je­me všech­ny hygi­e­nic­ké před­pi­sy a dělá­me vše pro­to, aby Vám u nás bylo dob­ře. U nás je nakaž­li­vý jenom smích.

Diva­dlo Bol­ka Polívky