Aktuality

DUETY 14. 7. ZMĚNA NA KONCERT MONIKY ABSOLONOVÉ

21. 6. 2021

Váže­ní divá­ci,
před­sta­ve­ní Due­ty 14. 7. nebu­de z důvo­du zra­ně­ní Moni­ky Abso­lo­no­vé (zlo­me­ná noha) ode­hrá­no. Mís­to toho uve­de­me v ten večer kon­cert Moni­ky Abso­lo­no­vé a Ondře­je Háj­ka. Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti na náhrad­ní představení.

Pokud Vám náhrad­ní titul nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní v mís­tě zakou­pe­ní nebo vrá­tit, nej­poz­dě­ji do 29. 6. 2021.
Více infor­ma­cí na www.divadlobolkapolivky.cz

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstupenky.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]). 
Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. Diva­dlo Bol­ka Polívky