Aktuality

Sou­kro­mý: DROBEČKY Z PERNÍKU 27. 7. ZRUŠENY

25. 7. 2022

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní Dro­beč­ky z per­ní­ku dne 27. 7. 2022 v 20:30 nebu­de ode­hrá­no z důvo­du náh­le nemo­ci Simo­ny Sta­šo­vé. Vstu­pen­ky je mož­né vrá­tit v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 20. 8. 2022. Pení­ze za vstu­pen­ky hra­ze­né onli­ne vám byly vrá­ce­ny zpět na účet.
Před­sta­ve­ní Dro­beč­ky z per­ní­ku ode­hra­je­me 18. 9. 2022 v 19:00 v Diva­dle Bol­ka Polív­ky na Jakub­ském nám. 5.
Vstu­pen­ky jsou v pro­de­ji zde.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstupenky.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla [email protected]. Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla ([email protected]).

Omlou­vá­me se za komplikace.
Diva­dlo Bol­ka Polívky