Aktuality

16. 11. BROUK V HLAVĚ PŘELOŽENO NA 10. 3.

16. 11. 2018

Váže­ní diváci,
dneš­ní před­sta­ve­ní Brouk v hla­vě nebu­de z důvo­du nemo­ci Fili­pa Blaž­ka ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní je pře­lo­že­no na 10. 3. 2019 od 19.00.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vrá­tit / vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 21. 12. 2018.
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo for­mou Bene­fit Plus kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]).
Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. DBP