Aktuality

DEN ZDRAVOTNÍCH KLAUNŮ, 1. 4. OD 16:00

23. 3. 2021

Aprí­lo­vá osla­va Dne klau­nů pat­ří již po něko­lik let mezi pra­vi­del­né akce Diva­dla Bol­ka Polív­ky. V dub­nu 2020 byla tato tra­di­ce popr­vé kvů­li nástu­pu pan­de­mie pře­ru­še­na. Po roč­ní pau­ze se ke Dni klau­nů vra­cí­me!
Osla­vy pro­běh­nou onli­ne a budou věno­vá­ny Zdra­vot­ním klau­nům, kte­rým chce­me tím­to způ­so­bem vzdát hold a podě­ko­vat jim.

Letoš­ní roč­ník pro­to nese název Den Zdra­vot­ních klau­nů a usku­teč­ní se 1. dub­na od 16 hodin.
Hap­pe­ning, jímž bude pro­vá­zet mode­rá­tor, herec a Zdra­vot­ní klaun Filip Teller, je pořá­dán ve spo­lu­prá­ci s orga­ni­za­cí Zdra­vot­ní klaun a FN Brno.

Pří­mý pře­nos zahá­jí­me v 16:00 na Face­boo­ku Diva­dla Bol­ka Polív­ky, Zdra­vot­ní­ho klau­na, FN Brno, Fili­pa Telle­ra a na You­Tu­be Diva­dla Bol­ka Polív­ky, Čes­ké­ho roz­hla­su a také pří­mo na vybra­ných obra­zov­kách Fakult­ní nemoc­ni­ce Brno.
Pořad bude kom­po­no­va­ný z roz­ho­vo­rů, živých repor­tá­ží i scé­nek za dopro­vo­du kape­ly.
Naži­vo se spo­jí­me se Zdra­vot­ní­mi klau­ny v dět­ské nemoc­ni­ci, kte­ří před­ve­dou, jak vypa­dá jejich smě­na. Chce­me se poku­sit o vzá­jem­né obou­směr­né onli­ne pro­po­je­ní naše­ho diva­dla s nemoc­ni­cí, tedy aby i děti, kte­ré jsou hospi­ta­li­zo­va­né, moh­ly sle­do­vat celý náš pořad pro­střed­nic­tvím nemoc­nič­ní tele­viz­ní sítě.

Závěr oslav Dne Zdra­vot­ních klau­nů bude pat­řit reprí­ze Re:kabaretu Re:start, kte­rý odvy­sí­lá­me ve 20:00 na Face­boo­ku a You­Tu­be Diva­dla Bol­ka Polív­ky.

Hos­té: Zdra­vot­ní klauni (Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jan Špry­nar, Miroslav Sýko­ra, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá), Squa­d­ra Sua (Lukáš Hou­dek, Robert Janč, Roman Horák) a kape­la Klaun band (Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jan Kyncl, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá)

Ilu­stra­ce: Jaro­slav Milfajt