Aktuality

DIVADLO BOLKA POLÍVKY NAŠLO DOČASNÝ AZYL V DĚLNICKÉM DOMĚ

16. 8. 2023

Milí divá­ci!
Zjiš­tě­ní sta­ti­ků o roz­sa­hu poško­ze­ní budo­vy, ve kte­ré dosud Diva­dlo Bol­ka Polív­ky síd­li­lo, nás dnes samo­zřej­mě nemi­le pře­kva­pi­lo. Už v polo­vi­ně léta po ozná­me­ní o měsíč­ním pro­dlou­že­ní sta­veb­ně-tech­nic­ké­ho prů­zku­mu (pro­ti původ­ní­mu kon­ci srp­na) jsme však zača­li hle­dat alter­na­ti­vu, abychom nemu­se­li rušit při­pra­ve­ný záři­jo­vý pro­gram, na kte­rý si již divá­ci zakou­pi­li vstu­pen­ky. O dočas­ném půso­be­ní diva­dla jsme jed­na­li se sta­ros­tou Žide­nic Petrem Kun­cem a díky vel­ko­ry­sé pod­po­ře vede­ní Žide­nic a pocho­pe­ní jejich zastu­pi­te­lů se poda­ři­lo neleh­kou situ­a­ci vyře­šit. V tuto chví­li se navíc zdá, že hos­to­vá­ní bude mož­né pro­dlou­žit na dobu tří měsí­ců, a to do kon­ce lis­to­pa­du 2023. O setr­vá­ní do doby, než bude při­pra­ven Sál Bře­ti­sla­va Baka­ly v Bílém domě, bude­me vést dal­ší jed­ná­ní v závě­ru toho­to týdne.

„Dočas­né­ho úto­čiš­tě si DBP vel­mi vážím a při­jí­mám jej s vel­kou vděč­nos­tí a poko­rou. Oce­ňu­ji i fle­xi­bi­li­tu, s kte­rou Žide­ni­ce naše poža­dav­ky řeší,” uve­dl prin­ci­pál diva­dla Bolek Polív­ka. „Žide­ni­ce se na hos­to­vá­ní Diva­dla Bol­ka Polív­ky těší a jsem rád, že jeho diva­del­ní pro­gram obo­ha­tí kul­tur­ní nabíd­ku v naší měst­ské čás­ti,” dopl­nil sta­ros­ta Žide­nic Petr Kunc.

Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky