Aktuality

DBP HOSTUJE V DIVADLE MÍR V OSTRAVĚ

11. 12. 2023

Díky vstříc­né­mu pří­stu­pu Diva­dla Mír má naše diva­dlo nyní mož­nost vždy něko­lik dní v měsí­ci hos­to­vat v Ost­ra­vě. Děku­je­me a nesmír­ně si vážíme
pomo­ci, kte­rá je pro nás nesku­teč­ně hodnotná. 

Naši fanouš­ci a divá­ci ze sever­ní Mora­vy tedy nemu­sí jez­dit až do Brna a na někte­rá z našich před­sta­ve­ní si mohou zajít pří­mo do Diva­dla Mír v Ostravě.

Před­sta­ve­ní, kte­rá jsou na programu:

18. 12. Šašek a syn
19. 12. Fichtl
13. 1. DADA Revue
14. 1. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech
15. 1. DNA
12. 2. Fichtl
13. 2. Fichtl